Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
  • Flere endringer i utlendingsforskriften trer i kraft 1. mai 2016, jf. FOR-2016-03-14-256: Forskrift om endring i utlendingsforskriften (tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere).
  • Idag, den 1. oktober 2015, trer den nye straffeloven av 2005 (lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28) i kraft jf. straffelovens ikraftsettingslov av 19. juni 2015 nr. 65, og straffeloven av 1902 ...
  • Eurodac-forordningen (rådsforordning (EF) nr. 2725/2000) oppheves med virkning fra 20. juli 2015, samtidig som ny Eurodac-forordning (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 603/2013 av 26. juni ...
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen