Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Erstattes av:  2013-12-18-JD Regelverk for tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak og -prosjekter Statsbudsjettet for 2014, kap. 490, post 72

  Rundskrivet er opphevet og erstattet av regelverket fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett om gyldigheten av vedtak om avslag på familieinnvandring fra en irakisk mann. Søknaden ble avslått som følge av usikker identitet. Mannen hadde lagt frem falske identitetspapirer for UNE i en tidligere asylsak. Disse dokumentene var brukt for å få et gyldig pass. Selv om passet var ekte, var det tvil om opplysningene i passet var korrekte. Både tingretten og lagmannsretten kom dermed til at avslaget fra UNE var gyldig.

 • Punkt 5.2.1 er oppdatert ved at begrepet "frafall fra islam" benyttes fremfor "konvertitter", blant annet for å tydeliggjøre at praksisbeskrivelsen også gjelder ateister og andre som har frafalt islam.

 • Norge innfører restriktive tiltak mot Russland som en reakjson på landets folkerettsstridige handlinger i Ukrania. Se ny forskrift og egen nyhetssak på Nærings- og fiskeridepartementets sider.

 • Høring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) med forslag om å endre introduksjonsloven § 25, for å presisere hjemlene for å behandle personopplysninger i forbindelse med bosetting, behandling av søknad om og behandling av tilskudd ved bosetting, opplæring i norsk mv.

 • Erstattes av:  IM 2014-015 Informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Ny internmelding for Asylavdelingen som gir retningslinjer for formidlingen av informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Ansvaret er nå overført fra Politiets utlendingsenhet til UDI. NOAS er gitt i oppgave å gi informasjonen, men saksbehandlere i ASA skal gi informasjonen under asylintervjuet i de tilfeller der søkere ikke har mottatt informasjon fra NOAS. Informasjonsskrivene som skal benyttes er også revidert og listene over aktuelle nasjonaliteter er oppdatert, se vedlegg. Flere oversettelser av informasjonsskrivene vil bli publisert ettersom de blir klare.

 • Punkt 7.2 er oppdatert etter endringene i utlendingsforskriften § 19-26 annet ledd. Rundskrivet er presisert med at personen skal avgi biometri før oppholdskortet utstedes. Videre er det tatt inn at utlendingsforskriften § 17-11 a gjelder tilsvarende for varig oppholdskort, og at varig oppholdskort i utgangspunktet utstedes gebyrfritt.

 • 3 nye navn er lagt til EUs liste over skjerpede tiltak mot regimet i Syria.

 • Ny internmelding for Asylavdelingen med mandat for det barnefaglige nettverket i avdelingen.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
 • Her følger en kort oversikt om syv saker fra EMD, to prejudisielle storkammeravgjørelser fra EU-domstolen, samt en høring fra EFTA-domstolen.Rettsavgjørelsene er særlig relevante for familieinnvandrin ...
 • Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i sin avgjørelse av idag, 24. juli 2014, konkludert med at Norges utvisning av en tyrkisk borger med 5 års innreiseforbud utgjorde et brudd på EMK ...
 • Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har hatt flere saker til behandling som gjelder utsendelse til Irak, i alt ni klagesaker i perioden 2013-2014. I alle sakene har EMD konkludert med at ...
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen