Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om en afghansk asylsøkers konvertering til kristendom var reell slik at han hadde krav på beskyttelse (asyl). Lagmannsretten fant at konverteringen fra islam til kristendom ikke var noenlunde sannsynliggjort. De la særlig vekt på at det gikk kort tid fra han først kom i kontakt med kristendommen og til han bestemte seg for å konvertere, hans begrensete refleksjonsnivå, og at også forklaringen om konvertering fremstår som tilpasset etter hvert. UNEs vedtak var derfor gyldig.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om gyldigheten av vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap. En kinesisk kvinne var gift med en norsk statsborger i seks år, men giftet seg med sin tidligere ektemann i Kina noen måneder etter skilsmissen. Lagmannsretten mente at ekteskapet med nordmannen var inngått med det hovedsaklige formål å etablere grunnlag for opphold i Norge. UNEs vedtak om tilbakekall av hennes norske statsborgerskap var dermed gyldig.

 • Rundskrivet om UDIs krav til returarbeid i mottak er revidert. Mottaket skal motivere beboere uten lovlig opphold til å benytte ordningen med assistert retur, og formidle en holdning om at opphold i Norge etter utreisefrist er ulovlig. Rundskrivet har fått et vedlegg, som beskriver mottakets oppgaver når beboere søker om assistert retur.

 • Internmeldingen er oppdatert med riktige henvisninger til andre retningslinjer.

 • Praksisnotatets punkt 2 og 7 er oppdatert i tråd med GI-02/2015 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan.

 • Asylpraksisnotatet om Albania er nå tilgjengelig i offentlig versjon på udiregelverk.no.

 • Region- og mottaksavdelingens rundskriv er oppdatert med redigerte henvisninger og enkelte språklige endringer. Vedlegg 1 og 3 er også oppdatert med satser for 2015.

 • Håndbokens vedlegg 5 Table of recognition of the travel documents er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 24. februar 2015. 

 • Håndbokens vedlegg 10 Table of recognition of the travel documents er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 23. februar 2015.

 • Håndbokens vedlegg 15 Information to be entered, if necessary, in the comments section er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 20. februar 2015. Vedlegget korresponderer med vedlegg 22 i Visumhåndboken, og endringen er meldt av Belgia.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen