Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Dom fra Høyesterett som gjaldt straffeutmåling for gjentatt overtredelse av innreiseforbudet etter utvisning. Den slovakiske borgeren hadde brutt innreiseforbudet opp mot 10 ganger. Flertallet mente straffeutmålingen skulle skje i henhold til den skjerpede strafferammen som trådte i kraft 15. januar 2014, og straffen ble satt til ubetinget fengsel i 2 år og 6 måneder.

 • Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag om at UDI og UNE gis hjemmel i utlendingsloven til å kreve uttømmende og utvidet politiattest fra tolker som de benytter til oppdrag.

 • Internmeldingen fastsetter og tydeliggjør rutiner og ansvar for annenhåndsbehandling som kompetansehevingstiltak i Oppholdsavdelingen.

 • Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om en iransk asylsøker risikerte fare for forfølgelse ved en eventuell retur til Iran som følge av å ha konvertert til kristendommen. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at det ikke var en velbegrunnet frykt for forfølgelse.

 • Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i blant annet statsborgerloven. Departementet foreslår at det innføres et krav for søkere mellom 18 og 67 år om bestått prøve i samfunnskunnskap, og at de behersker et minimum av norsk muntlig som vilkår for statsborgerskap. Endringene medfører at UDI og UNE vil få flere vilkår å forholde seg til i behandlingen av, og klager på avslag på søknader om statsborgerskap. Forslaget er en følge av den politiske plattformen for samarbeidsregjeringen mellom Høyre og Frp.

 • Instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til politiet om at personer som er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, men er vernet mot retur, som hovedregel skal pålegges bestemt oppholdssted, eventuelt også meldeplikt. Instruksen sier også at oppholdssted må vurderes særskilt ut fra sakens art, og at det som hovedregel skal være utenfor de større byene og omegn.

 • Den 15. januar trådte det i kraft endringer i utlendingsforskriften som følge av ny returterminologi. Endringene gjelder utf. §§ 14-5 femte ledd, 17-11 fjerde ledd og 17-14 første ledd.

 • Asylavdelingens intermelding er oppdatert med tydeliggjøring av hvordan Barnefaglig enhet skal involveres i arbeidet med landpraksisnotater. Praksisnotatmalen som ligger som vedlegg 2 er videreutviklet i form og innhold. Asylavdelingen har også utarbeidet en ny veiledning for skriving av landpraksisnotater som ligger som vedlegg 3.

 • Flere bestemmelser i utlendingsforskriften er endret fra 15. januar 2015. Utlendingsforskriften § 1-2 oppheves og erstattes med ny § 6-29 a. Det er endringer i utf. §§ 1-11, 6-14 og 6-18. Det er i tillegg henvisningsendringer i utf. §§ 4-22 fjerde ledd, 17-7 f første ledd bokstav m og 18-13 annet ledd.

 • Erstattes av:  IM 2015-001 Instruks for returkoordinator i UDI

  Instruksen er opphevet og erstattet.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen