Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Representasjonsavtalene med Danmark er revidert, og Danmarks utenriksstasjoner har fått avslagsmyndighet der de representerer Norge.

 • Det er foretatt mindre justeringer i internmeldingen. Punkt 2 er oppdatert som følge av ny prosessordning i sikkerhetssaker. Videre er punkt 3 oppdatert med henvisning til IM 2011-007.

 • Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert. Endringene gjelder Danmark og Latvia.

 • Håndbokens vedlegg 23 Specimen of Residence Permits Issued by Member States er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 24. mars 2015. Endringen er meldt av Italia.

 • UDI har svart på høring fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet om NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd fra Tolkeutvalget. Tolkeutvalget foreslår en rekke tiltak for å øke bruken av kvalifiserte tolker i offentlig sektor. Bl.a. foreslås ny tolkelov som pålegger offentlig sektor en plikt til å bruke kvalifisert tolk i gitte situasjoner. Utvalget fremmer også forslag til hvordan tolkebransjen bør utvikles og organiseres. UDI støtter anbefalingene fra Tolkeutvalget, og antar at forslagene vil fremme samordnet-, kvalitetssikret- og effektiv organisering av tolketjenester.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring utkast til endringer i utlendingsloven som følge av endrede strafferammer i ny straffelov. Ved den nye straffeloven får en rekke lovbrudd hevet eller senket strafferamme sammenliknet med gjeldende straffelov. Dette har konsekvens for enkelte regler i utlendingsloven, hvor strafferammen har betydning for om lovbruddet har en utlendingsrettslig konsekvens.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett om en etiopisk kvinnes politiske aktiviteter i hjemlandet og i Norge (sur place). Retten fant at det ikke var sannsynliggjort at den politiske aktiviteten verken i Norge eller Etiopia tilsa at hun hadde velbegrunnet frykt for forfølgelse ved retur. Kvinnen hadde ikke noen sentral og synlig lederskikkelse i det politiske eksilmiljøet i Norge, og hun ville ikke bli ansett som noen trussel av etiopiske myndigheter. UNEs vedtak var gyldig.

 • En iransk asylsøker fikk avslag på søknad om beskyttelse, men han fikk opphold på humanitært grunnlag. Lagmannsretten kom til at hovedmotivasjonen for hans politiske engasjement har vært å oppnå oppholdstillatelse i Norge. Aktiviteten i Norge kunne ikke vurderes til å være en naturlig forlengelse av hans aktivitet i hjemlandet.

 • Rundskrivet er opphevet. Ordningen med dekning av reiseutgifter ved familieinnvandring er bortfalt da midlene til ordningen er fjernet i budsjett og tildelingsbrev for 2015.

 • I kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett kom de til at Oslo politidistrikts vedtak om pålagt oppholdssted og meldeplikt for mulla Krekar skulle oppheves. Lagmannsretten mente at departementet ikke hadde kompetanse til å gi instruksen de ga 14. januar, da departementet ikke kunne gå så langt i å gripe inn i politiets faglige skjønnsutøvelse.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen