Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om gyldigheten av Utlendingsnemndas avslag på asyl for iransk borger som oppga homofili som asylgrunn. Lagmannsretten kom til at søkeren ville skjule sin legning ved retur til Iran og at dette skyldtes tilpasning til sosiokulturelle normer i Iran, og ikke frykt for forfølgelse. Derfor forelå ikke fare for forfølgelse fra iranske myndigheter etter utlendingsloven § 28.

 • ASAs internmelding om saksforløpet i saker som er mulige dublinsaker og har prosedyrekode DM, er oppdatert. Endringer i saksbehandlingsrutiner medfører blant annet at en sak med DM-kode ikke lenger skal følge to parallelle spor, men skal få avklart Dublin-status før intervju bookes. Det er også gjort endringer i språk og struktur.

 • ASAs internmelding om hvilken informasjon nyankomne asylsøkere skal få om forbudene mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er oppdatert. Det er nå retningslinjer for hvem som skal gi informasjon til enslige mindreårige under 16 år, og den nedre aldersgrensen på 12 år for å gi denne informasjonen er fjernet. Ellers er landene i 48-timersprosedyren tatt ut av landlistene i vedlegg 1 og 2, og nå ligger informasjonsskrivene på de ulike språkene samlet i vedlegg 3 og 4.

 • Regelverket som fastsetter vilkårene for deltagelse i program for assisert retur er oppdatert. Det er lagt til et nytt landprogram for Somalia, se særlig punkt 6.5. Det er ellers gjort noen mindre presiseringer.

 • Håndbokens vedlegg 1 List of third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and of those whose nationals are exempt from that requirement er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 9. oktober 2014.

 • Storkammerdom om Nederlands nektelse av oppholdstillatelse til en surinamsk kvinne som hadde oppholdt seg ulovlig i Nederland i 16 år. Hun har ektefelle og tre barn som er nederlandske borgere. Relevante bestemmelser var EMK artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv. Storkammeret konkluderte med at myndighetenes nektelse av oppholdstillatelse utgjør en krenkelse av EMK artikkel 8 (dissens 14-3).

 • Håndbokens vedlegg 15 Specimen of Member States' forms providing proof of sponsorship and/or private accommodation er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 7. oktober 2014. Endringene er meldt av Nederland.

 • Retningslinjer om innholdet i vilkåret om lovlig opphold i ekteskapsloven § 5. Retningslinjene retter seg i første rekke til saksbehandlere i UDI og politiet som bistår brudefolk, vigslere og Folkeregisteret med å avklare spørsmål om lovlig opphold i ekteskapslovens forstand. Rundskrivet erstatter RS 2010-135.

 • Håndbokens vedlegg 10 Table of recognition of the travel documents er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 7. oktober 2014.

 • Erstattes av:  RS 2014-019 Retningslinjer for politiets registrering og utlendingsmyndighetenes behandling av nye anførsler i asylsaker

  Internmeldingen er opphevet.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
 • Her følger en kort oversikt om syv saker fra EMD, to prejudisielle storkammeravgjørelser fra EU-domstolen, samt en høring fra EFTA-domstolen.Rettsavgjørelsene er særlig relevante for familieinnvandrin ...
 • Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i sin avgjørelse av idag, 24. juli 2014, konkludert med at Norges utvisning av en tyrkisk borger med 5 års innreiseforbud utgjorde et brudd på EMK ...
 • Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har hatt flere saker til behandling som gjelder utsendelse til Irak, i alt ni klagesaker i perioden 2013-2014. I alle sakene har EMD konkludert med at ...
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen