Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Praksisnotatet er oppdatert. Djibouti, Gambia og Libya er flyttet fra oransje til rød gruppe.

 • Praksisnotatet er oppdatert. Burkina Faso, Burundi og Uganda er flyttet fra gul til oransje gruppe.

 • Praksisnotatet er oppdatert. Filippinene er flyttet fra grønn til gul gruppe.

 • Praksisnotatet er oppdatert. Bahrain og Komorene er flyttet fra gul til grønn gruppe.

 • En etnisk pakistansk mann født i 1987 ankom Norge i 2011. Utlendingsnemnda avslo hans søknad om beskyttelse jf. utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b. Heller ikke opphold på humanitært grunnlag, jf. utlendingsloven § 38, ble innvilget. Utlendingen er yngst av fem søsken. Familien er kristne (katolikker). Utlendingen gjorde særlig gjeldende at han på grunn av sin religion og hendelser i området som familien var bosatt i, fryktet forfølgelse i Pakistan dersom han måtte returnere dit. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for beskyttelse etter § 28 første ledd bokstav a jf. § 29, og heller ikke etter § 28 første ledd bokstav b.

 • Arbeids- og sosialdepartementets instruks gjelder tolkningen av utl. § 112 (2) b om EØS-borgeres arbeidsløshet etter å ha hatt arbeid i mer enn ett år. "Lønnet arbeid i mer enn ett år" skal tolkes slik at utlendingen må ha vært i lønnet arbeid sammenhengende i minst ett år. Flere arbeidsforhold kan inngå i beregningen så lenge de har etterfulgt hverandre direkte i tid og ikke bygger på midlertidige tilsettinger.

 • En iransk borger hadde først søkt om asyl på grunn av politisk aktivitet, men etter avslag søkte han på nytt på grunn av konvertering til kristendommen. Borgarting lagmannsrett mente at det ikke var tvil om at konverteringen var reell, men at søkeren ikke risikerte forfølgelse ved retur til Iran. Det ble blant annet lagt vekt på at han sannsynligvis ikke vil ta en ledende posisjon i et hjemmekirkemiljø eller drive aktiv utadrettet misjonerende virksomhet.

 • Erstattes av:  GI-09/2015 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen

  På grunn av endrede forhold i Italia har Justis- og beredskapsdepartementet kommet med en ny instruks gjeldende fra 1. juli 2015.

 • Instruksen gjelder overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen. Bakgrunnen for instruksen er at UDI 26. juni 2015 fremmet en praksisforeleggelse for Justis- og beredskapsdepartementet. På grunn av endrede forhold i Italia, mente UDI at forutsetningen i gjeldende instruks GI-03/20015 ikke lenger var gjennomførbar. Den nye instruksen innebærer at UDI skal foreta en individuell og konkret vurdering av om det er forsikret at familier som overføres til Italia får plass på et mottak tilpasset barnefamilier, og at familiens enhet blir opprettholdt.

 • Saken gjaldt rett til beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag for et tidligere offer for menneskehandel og hennes datter. Borgarting lagmannsrett forkastet anken fra staten og kom under tvil til at UNEs vedtak med etterfølgende beslutninger var ugyldige. Søkeren var under tvil utsatt for en reell risiko for forskjellige represalier fra bakmennene i menneskehandelsaken. Retten mente også at det var en viss tvil om søkerens datter var tilstrekkelig beskyttet mot risiko for kjønnslemlestelse ved retur.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen