Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Rundskrivet som gjelder innsyn etter offentleglova er oppdatert. Endringene gjelder hovedsakelig kapittel 5 om saksbehandling av innsynskrav, ettersom det nå er avdelingsdirektørene som er ansvarlige for at kravene blir behandlet innen tre arbeidsdager. Vedlegg 1 som angir de praktiske rutinene og fremgangsmåte for behandling av innsynsbegjæringer er også oppdatert.

 • Rundskrivet som gjelder for statlige mottak er revidert. Enkelte frister er endret og det er innført noen nye krav. Alle vedleggene er også gjennomgått, endret og presisert. Tidligere vedlegg 6 er erstattet av et skjema for egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet. Vedlegg 7 er nytt og gir rutiner for økonomiske krav til UDI.

 • Håndbokens vedlegg 15 Information to be entered, if necessary, in the comments section er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 29. september 2014.

 • Håndbokens vedlegg 8 National derogations from the visa requirement er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 29. september 2014.

 • Håndbokens vedlegg 12 List of third countries whose nationals are subject to the airport transit visa requriement er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 29. september 2014.

 • Håndbokens vedlegg 33 Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 29. september 2014.

 • Rundskrivet som gjelder for UDI og politiet er revidert. Informasjonen om politiets vedtaksmyndighet er flyttet fra punkt 9 til punkt 2, og perioden politiet har vedtakskompetanse i saker der søknaden om permanent oppholdstillatelse er fremmet for sent, er utvidet fra to til tre måneder etter utløpet av den midlertidige oppholdstillatelsen, se punkt 9. Videre er punkt 6.1 endret, og det er tatt inn et nytt punkt 9.1 om gebyr, og et nytt punkt 10 om oppholdskort i forbindelse med innvilgelse av permanent oppholdstillatelse.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om en homofil mann fra Iran hadde krav på beskyttelse i Norge som følge av frykt for forfølgelse på grunn av sin seksuelle legning. Retten fant at frykten for forfølgelse fra iranske myndigheter ikke var fremtredende, og at mannen kunne leve ut sin homofile legning i den private sfære i Iran. UNEs vedtak ble dermed opprettholdt som gyldig.

 • Håndbokens vedlegg 10 Table of recognition of the travel documents er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 23. september 2014.

 • Håndbokens vedlegg 15 Specimen of Member States' forms providing proof of sponsorship and/or private accommodation er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 23. september 2014. Endringen er meldt av Italia.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
 • Her følger en kort oversikt om syv saker fra EMD, to prejudisielle storkammeravgjørelser fra EU-domstolen, samt en høring fra EFTA-domstolen.Rettsavgjørelsene er særlig relevante for familieinnvandrin ...
 • Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i sin avgjørelse av idag, 24. juli 2014, konkludert med at Norges utvisning av en tyrkisk borger med 5 års innreiseforbud utgjorde et brudd på EMK ...
 • Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har hatt flere saker til behandling som gjelder utsendelse til Irak, i alt ni klagesaker i perioden 2013-2014. I alle sakene har EMD konkludert med at ...
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen