Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) er endret og oppdatert.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om asylforklaringen til en rwandisk asylsøker var tilstrekkelig sannsynliggjort. Lagmannsretten mente at det ikke fremkom forhold som svekket søkerens generelle troverdighet, og at de sentrale forholdene i asylhistorien var tilstrekkelig sannsynliggjort. UNE hadde dermed lagt feil faktum til grunn og vedtaket var ugyldig.

 • Borgarting lagmannsrett mente at det ikke kunne legges til grunn at utlendingen opptrådte grovt uaktsomt ved innreisen til Norge, men uaktsomheten var simpel. I forbindelse med hans søknad om oppholdstillatelse i Sverige hadde Migrationsverket gitt opplysninger om en "sperre" som kunne misforstås. Utlendingen trodde på grunn av opplysningene at innreiseforbudet til Norge var opphevet. Når Migrationsverket fatter vedtak om oppholdstillatelse nå, står det uttrykkelig i vedtaket at tillatelsen ikke gjør endringer i eventuelle innreiseforbud i andre land.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om en afghansk asylsøkers konvertering til kristendom var reell slik at han hadde krav på beskyttelse (asyl). Lagmannsretten fant at konverteringen fra islam til kristendom ikke var noenlunde sannsynliggjort. De la særlig vekt på at det gikk kort tid fra han først kom i kontakt med kristendommen og til han bestemte seg for å konvertere, hans begrensete refleksjonsnivå, og at også forklaringen om konvertering fremstår som tilpasset etter hvert. UNEs vedtak var derfor gyldig.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om gyldigheten av vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap. En kinesisk kvinne var gift med en norsk statsborger i seks år, men giftet seg med sin tidligere ektemann i Kina noen måneder etter skilsmissen. Lagmannsretten mente at ekteskapet med nordmannen var inngått med det hovedsaklige formål å etablere grunnlag for opphold i Norge. UNEs vedtak om tilbakekall av hennes norske statsborgerskap var dermed gyldig.

 • Rundskrivet om UDIs krav til returarbeid i mottak er revidert. Mottaket skal motivere beboere uten lovlig opphold til å benytte ordningen med assistert retur, og formidle en holdning om at opphold i Norge etter utreisefrist er ulovlig. Rundskrivet har fått et vedlegg, som beskriver mottakets oppgaver når beboere søker om assistert retur.

 • Internmeldingen er oppdatert med riktige henvisninger til andre retningslinjer.

 • Praksisnotatets punkt 2 og 7 er oppdatert i tråd med GI-02/2015 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan.

 • Asylpraksisnotatet om Albania er nå tilgjengelig i offentlig versjon på udiregelverk.no.

 • Region- og mottaksavdelingens rundskriv er oppdatert med redigerte henvisninger og enkelte språklige endringer. Vedlegg 1 og 3 er også oppdatert med satser for 2015.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen