Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Ny instruks fra Justis-og beredskapsdepartementet som gjelder saker hvor tidligere asylsøkere har fått oppholdstillatelse etter § 38 under falsk identitet og nasjonalitet, og hvor de nye nasjonalitetsopplysningene innebærer at de aktuelle personene kan ha rett til flyktningstatus etter lovens § 28. Departementet anser det som svært viktig med tydelige reaksjoner overfor personer som tidligere har skaffet seg oppholdstillatelse under falsk identitet.

 • Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre reglene (i både utlendingsloven- og forskriften) om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Forslaget går blant annet ut på at det gis en særskilt bestemmelse om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, at det gis fullmakt til andre enn UDI om å treffe vedtak om bortvisning på grunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, videre at PST i forskrift gis kompetanse til å treffe vedtak om bortvisning av tredjelandsborgere og EØS-borgere av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

 • Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre et nytt grunnlag for å pågripe og fengsle i utlendingsloven § 106. Forslaget innebærer at politiet vil kunne vurdere pågriping og eventuelt be om fengsling av en utlending som har levert en asylsøknad som presumptivt er åpenbart grunnløs og derfor skal behandles i en særskilt hurtigprosedyre (48-timersprosedyren). Det foreslås endringer i utl. §§ 105, 106 og 106a.

 • Praksisnotatet er oppdatert. Djibouti, Gambia og Libya er flyttet fra oransje til rød gruppe.

 • Praksisnotatet er oppdatert. Burkina Faso, Burundi og Uganda er flyttet fra gul til oransje gruppe.

 • Praksisnotatet er oppdatert. Filippinene er flyttet fra grønn til gul gruppe.

 • Praksisnotatet er oppdatert. Bahrain og Komorene er flyttet fra gul til grønn gruppe.

 • En etnisk pakistansk mann født i 1987 ankom Norge i 2011. Utlendingsnemnda avslo hans søknad om beskyttelse jf. utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b. Heller ikke opphold på humanitært grunnlag, jf. utlendingsloven § 38, ble innvilget. Utlendingen er yngst av fem søsken. Familien er kristne (katolikker). Utlendingen gjorde særlig gjeldende at han på grunn av sin religion og hendelser i området som familien var bosatt i, fryktet forfølgelse i Pakistan dersom han måtte returnere dit. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for beskyttelse etter § 28 første ledd bokstav a jf. § 29, og heller ikke etter § 28 første ledd bokstav b.

 • Arbeids- og sosialdepartementets instruks gjelder tolkningen av utl. § 112 (2) b om EØS-borgeres arbeidsløshet etter å ha hatt arbeid i mer enn ett år. "Lønnet arbeid i mer enn ett år" skal tolkes slik at utlendingen må ha vært i lønnet arbeid sammenhengende i minst ett år. Flere arbeidsforhold kan inngå i beregningen så lenge de har etterfulgt hverandre direkte i tid og ikke bygger på midlertidige tilsettinger.

 • En iransk borger hadde først søkt om asyl på grunn av politisk aktivitet, men etter avslag søkte han på nytt på grunn av konvertering til kristendommen. Borgarting lagmannsrett mente at det ikke var tvil om at konverteringen var reell, men at søkeren ikke risikerte forfølgelse ved retur til Iran. Det ble blant annet lagt vekt på at han sannsynligvis ikke vil ta en ledende posisjon i et hjemmekirkemiljø eller drive aktiv utadrettet misjonerende virksomhet.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen