Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Håndbokens vedlegg 20 Specimen of Cards Issued by Foreign Ministries of The Member States Part II er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 19. september 2014. Endringen er meldt av Latvia.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om en iransk mann hadde drevet med politisk virksomhet i Norge med det formål å oppnå oppholdstillatelse. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at dette ikke var tilfellet. Det ble pekt på at aktiviteten i Norge fremstod som en naturlig forlengelse av aktiviteten i hjemlandet Iran (« bro-tilfellet »). Det forhold at utlendingens aktivitet i Norge var av en annen karakter og mer intensiv enn hans aktivitet i Iran, måtte sees i lys av de meget forskjellige mulighetene til å drive politisk virksomhet i Norge og i Iran. Retten kommenterte også at hensyn til kontradiksjon kan tilsi at utlendingsmyndighetene bør forelegge utlendingens kommentarer til verifiseringsrapport for den som har verifisert, eller i det minste forklare hvorfor det er unødvendig å gjøre det.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om ekteskapet mellom en palestinsk mann og en norsk kvinne var inngått med formål om å oppnå oppholdstillatelse for mannen. Den store aldersforskjellen mellom partene, kvinnens to tidligere korte ekteskap med utenlandske menn og omstendighetene rundt ekteskapsinngåelsen ble vurdert. Selv om det var forhold som satt ekteskapsinngåelsen i et mistenkelig lys, fant lagmannsretten etter en konkret helhetsvurdering at det ikke var sannsynliggjort at ønsket om opphold var hovedformålet med ekteskapsinngåelsen. UNEs vedtak var derfor ugyldig.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om avslaget på asylsøknaden til en tamilsk familie fra Sri Lanka var gyldig. Søkerne hadde endret forklaring underveis i saksgangen, og lagmannsretten kom til at det ikke var noen plausibel grunn for endringene i forklaringen. Det ble derfor lagt til grunn at UNE hadde bygget på riktig faktum. Retten fant heller ikke at det var fare ved retur til hjemlandet som følge av tilknytning til LTTE, slik at vilkårene for vern heller ikke var oppfylt.

 • Håndbokens vedlegg 22 National entires in the "comments" section of the visa sticker er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 16. september 2014.

 • UDI har svart på høringen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som foreslår å innføre et forbud mot bruk av barn som tolk. UDI støtter forslaget og mener det vil være positivt med en generell og overordnet bestemmelse i forvaltningsloven om forbud mot bruk av mindreårige som tolk. Et slikt forbud er for øvrig allerede etablert praksis i UDI.

 • UDI har svart på høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til endringer i utlendingsforskriften om arbeidsinnvandring. Departementet foreslår noen mindre forskriftsendringer knyttet til oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum, utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen og oppholdstillatelse for selvstendige næringsdrivende. Formålet er å For å tilrettelegge for en stadig mer smidig og effektiv rekruttering av arbeidskraft. UDI er positive til forslagene, men har enkelte kommentarer og forslag til presisering.

 • Håndbokens vedlegg 15 Specimen of Member States' forms providing proof of sponsorship and/or private accommodation er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 11. september 2014. Endringene er meldt av Nederland.

 • Underholdsrundskrivet som gjelder for UDI, utenriksstasjonene og politiet er endret. Det er gjort redigeringer i tråd med endringer i utlendingsforskriften, ulike språklige og strukturelle forbedringer av teksten, og det er lagt inn noen nye avsnitt som beskriver problemstillinger og praksis som ikke var med i tidligere versjon. Det er også lagt til et nytt vedlegg 4 som angir satsen for fullt minste pensjonsnivå.

 • Håndbokens vedlegg 11 Information on the photographic specifications for the photograph to be submitted by applicants er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 11. september 2014.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
 • Her følger en kort oversikt om syv saker fra EMD, to prejudisielle storkammeravgjørelser fra EU-domstolen, samt en høring fra EFTA-domstolen.Rettsavgjørelsene er særlig relevante for familieinnvandrin ...
 • Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i sin avgjørelse av idag, 24. juli 2014, konkludert med at Norges utvisning av en tyrkisk borger med 5 års innreiseforbud utgjorde et brudd på EMK ...
 • Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har hatt flere saker til behandling som gjelder utsendelse til Irak, i alt ni klagesaker i perioden 2013-2014. I alle sakene har EMD konkludert med at ...
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen