Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Anbefalingene fra UNHCR om retur til Sør-Sudan er oppdatert den 14. april 2015.

 • I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble en mann og en kvinne dømt til fengsel for utilbørlig utnytting av syv filippinske sykepleiere, jf. utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav b. Ekteparet hadde tatt urimelig høye vederlag for bistand i forbindelse med reise til Norge, formidling av arbeid og formidling av bolig og hadde også begrenset sykepleiernes alminnelige handlefrihet i Norge. Vederlaget var betalt blant annet gjennom låneopptak. Oslo universitetssykehus ble dømt til foretaksstraff for medvirkning til utnytting av tre av sykepleierne. Sykepleierne ble også tilkjent erstatning.

 • Endringen i utlendingsforskriften vedlegg 15 består i at Nederland pr. 15. april også har avslagsmyndighet der deres utenriksstasjoner representerer Norge. Norge blir pr. 20. april ikke lenger representert av Frankrike i Fiji.

 • En etiopisk borger hadde fått avslag på søknaden om asyl. Borgarting lagmannsrett kom til et annet resultat enn tingretten, og statens anke førte fram. Asylforklaringen ble ikke lagt til grunn som tilstrekkelig sannsynliggjort da utlendingens generelle troverdighet var vesentlig svekket som følge av motstridende og endrede opplysninger. Han hadde ikke en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av politisk oppfatning om han ble returnert til Etiopia.

 • På grunn av den forverrede og uoversiktlige sikkerhetssituasjonen har UDI besluttet å suspendere utreiseplikten til Jemen. Rundskrivet instruerer Politiets utlendingsenhet om at ingen med endelig vedtak fattet av UDI skal uttransporteres til Jemen.

 • Erstattes av:  RS 2015-003 Oppnevning og DUF-registrering av representant for enslige mindreårige asylsøkere
 • Nytt rundskriv til UDI og politiet med rutiner for oppnevning og DUF-registering av representanter for enslige mindreårige asylsøkere.

 • Internmeldingen er endret. For å styrke kvalitetsgjennomgangen som verktøy for kvalitetssikring på enhetsnivå, skal enhetslederne kunne velge ut saker for gjennomgang gjennom hele året.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til et prøveprosjekt om straffeforfølging og straffegjennomføring. Forslaget innebærer regelendringer som har til hensikt at saker med klart og oversiktlig bevisbilde hvor det er unndragelsesfare skal pådømmes i Oslo tingrett snarlig etter pågripelse, og at eventuelle anker raskt blir behandlet av Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Bakgrunnen for forslaget er at politidistriktene de senere årene har opplevd en betydelig økning i kriminalitet begått av utenlandske statsborgere uten tilknytning til Norge. Det er en særlig utfordring at lovbrytere uten fast bopel og arbeid unndrar seg straffeforfølgning og fullbyrdelse av dommer og forelegg.

 • Håndbokens vedlegg 15 Information to be entered, if necessary, in the comments section er oppdatert i tråd med med Kommisjonens melding av 10. april 2015. Endringen er meldt av Østerrike.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen