Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • En iransk borger hadde først søkt om asyl på grunn av politisk aktivitet, men etter avslag søkte han på nytt på grunn av konvertering til kristendommen. Borgarting lagmannsrett mente at det ikke var tvil om at konverteringen var reell, men at søkeren ikke risikerte forfølgelse ved retur til Iran. Det ble blant annet lagt vekt på at han sannsynligvis ikke vil ta en ledende posisjon i et hjemmekirkemiljø eller drive aktiv utadrettet misjonerende virksomhet.

 • Erstattes av:  GI-09/2015 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen

  På grunn av endrede forhold i Italia har Justis- og beredskapsdepartementet kommet med en ny instruks gjeldende fra 1. juli 2015.

 • Instruksen gjelder overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen. Bakgrunnen for instruksen er at UDI 26. juni 2015 fremmet en praksisforeleggelse for Justis- og beredskapsdepartementet. På grunn av endrede forhold i Italia, mente UDI at forutsetningen i gjeldende instruks GI-03/20015 ikke lenger var gjennomførbar. Den nye instruksen innebærer at UDI skal foreta en individuell og konkret vurdering av om det er forsikret at familier som overføres til Italia får plass på et mottak tilpasset barnefamilier, og at familiens enhet blir opprettholdt.

 • Saken gjaldt rett til beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag for et tidligere offer for menneskehandel og hennes datter. Borgarting lagmannsrett forkastet anken fra staten og kom under tvil til at UNEs vedtak med etterfølgende beslutninger var ugyldige. Søkeren var under tvil utsatt for en reell risiko for forskjellige represalier fra bakmennene i menneskehandelsaken. Retten mente også at det var en viss tvil om søkerens datter var tilstrekkelig beskyttet mot risiko for kjønnslemlestelse ved retur.

 • Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett hvor UNEs vedtak om varig utvisning og tilbakekall av statsborgerskap for en etnisk albaner, ble kjent ugyldige. Lagmannsretten kom under tvil til at det ikke var bevist at ekteskapet mannen hadde inngått med en norsk statsborger, var et omgåelsesekteskap.

 • Kvinne kom til Norge i 1998 med to døtre. Oppga først å være sudansk statsborger. Endret forklaring i 2003 til å være eritreisk statsborger, og anførte nytt grunnlag for asylsøknaden. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at det ikke var grunnlag for å kjenne UNEs vedtak ugyldig. Utlendingens asylforklaring fremstod ikke som noenlunde sannsynlig, og hun hadde en svekket troverdighet. Lagmannsretten kom også til at selv om man la asylhistorien til grunn, hadde utlendingen ingen velbegrunnet frykt for forfølgelse ved retur. Det var heller ikke grunnlag for innvilgelse på humanitært grunnlag.

 • Frankrike har sagt opp avtalen om representasjon av Norge i Kingston, Jamaica med virkning fra 30. juni 2015.

 • Borgarting lagmannsrett kom til et annet resultat enn tingretten i en sak som gjaldt proformaekteskap mellom en norsk kvinne og en tyrkisk mann. Retten mente at tilbakekallet av mannens norske statsborgerskap og tillatelser, i tillegg til utvisning, ikke var feil og uforholdsmessig. Han hadde blant annet fått et barn med sin tyrkiske eks-kone mens han var gift med den norske kvinnen. To av mannens tyrkiske barn hadde fått familiegjenforening, og også de tillatelsene ble tilbakekalt.

 • Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. Asylsøker fra Iran hadde påberopt seg tvangsekteskap, mishandling, trusler og press fra tidligere ektefeller og fra familien som grunnlag for søknaden om asyl. Hun fikk avslag fordi hennes asylhistorie ikke ble funnet troverdig. Lagmannsretten fant hennes asylforklaring noenlunde sannsynlig og Utlendingsnemndas vedtak ble kjent ugyldig.

 • Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett om straffutmålingen ved brudd på innreiseforbud. Lagmannsretten viser til forarbeidene (Prop. 181 L (2012-2013)) til lovendringen hvor strafferammen ble hevet og Høyesteretts avgjørelser i Rt-2015-51 og HR-2015-01205-A.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen