Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Borger av Somalia fikk avslag på søknad om norsk statsborgerskap grunnet tvil om identitet. Han hadde oppgitt ulike klanrekker, gjennomført en språktest som konkluderte med en dialekt som åpenbart hørte hjemme i Kenya og gitt ulike opplysninger om levd liv i Somalia. Han leverte også inn somalisk pass, nasjonalitetsbekreftelse og id- kort som NID konkluderte med at mest sannsynlig var dokumentteknisk ekte, men virket utstedt på bakgrunn av oppholdskort. Retten la til grunn at dokumentene har lav notoritet og ikke faller inn under sbf § 1- 1. Retten mente også at søkerens identitet ikke var sannsynliggjort etter sbf § 1- 2 fordi søkeren har gitt motstridende opplysninger om klan, levd liv og id- dokumenter fra hjemlandet. UNEs vedtak ble ansett som gyldig.

 • Rundskrivet er oppdatert med henvisning til straffeloven av 2005 og språklig tilpasning etter endringene i barneloven § 6-4 og utlendingsforskriften § 17- 6. Rundskrivet er under revisjon, blant annet er informasjonen under punkt 3.2 og punkt 5.6.5 ikke oppdatert i henhold til straffeloven av 2005.

 • En mann fra Kosovo fikk oppholdstillatelse for å jobbe som ufaglært murer og flislegger i sin brors firma med en fastlønn på 500 000 kr. Han fikk avslag på sin søknad om fornyelse og ble utvist med fem års innreiseforbud fordi UNE mente at han hadde gitt uriktige opplysninger om realiteten av arbeidsforholdet i sin søknad. Lagmannsretten la vekt på at lønnen fremstod som meget høy tatt i betraktning hans unge alder, manglende utdanning og erfaring. Avtalen mellom søker og hans bror om at deler av lønnen skulle overføres til familien viser at han ikke disponerte lønnen selv. UNE sitt avslag på søknad om fornyet oppholdstillatelse og vedtak om utvisning ble ansett som gyldig.

 • Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). Det foreslås å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunen og fylkeskommunens ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det foreslås også endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften, blant annet å heve kravet til kunnskaper i norsk muntlig for rett til statsborgerskap etter søknad fra nivå A2 til nivå B1. Høringsfrist 15. november 2019.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften § 4- 24, som innebærer at Politiets sikkerhetstjeneste etter anmodning skal få fortegnelse over passasjerer og mannskap fra fører av luftfartøy (passasjerlister). Høringsfrist 10.10.2019.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i ordningen for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). Det foreslås blant annet at myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer flyttes fra Kongen i statsråd til det departementet med ansvar for utlendingsforvaltningen. Videre foreslås det etter mønster fra domstolloven visse presiseringer knyttet til vurderingen av om nemndmedlemmene er skikket for vervet. Det foreslås dessuten at ansatte i departementene ikke skal kunne oppnevnes. Høringsfrist 26. september 2019.

 • Vedlegget er rettet ved at Monaco er fjernet fra listen over Schengenland. Ved en inkurie har Monaco vært oppført selv om landet ikke inngår i Schengensamarbeidet.

 • UDI har svart på høringen fra Justis - og beredskapsdepartementet om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv. UDI har i høringen kommentert på valg av oppholdsstatus på vedtakstidspunktet som bestemmende for utvisningshjemmel. Det vises til hvilke konsekvenser dette kan få, blant annet at det kan føre til færre utvisninger av utlendinger som har kortvarig opphold etter EØS-regelverket. Videre har UDI også gitt tilbakemelding på valg av ordlyd i utlendingsloven § 66 nytt tredje ledd og påpekt at bruk av punktlister tydeliggjør i hvilke saker det skal opprettes utvisningssak.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo