Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Internmeldingen og vedlegget er opphevet og erstattet av IM 2018-007 Organisering av arbeidet med andre lands praksis.

 • Ny internmelding om organisering av arbeidet med andre lands praksis. Det er Internasjonal enhet som har ansvaret for koordineringen av arbeidet med andre lands praksis. Internmeldingen angir ansvarsfordelingen mellom UDIs avdelinger i dette arbeidet. Det er også publisert et vedlegg om rutiner for ad hoc forespørsler om andre lands praksis. Internmeldingen erstatter og opphever IM 2010-061.

 • Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Utlendingsdirektoratet (UDI). Hittil har praksis vært at UDI innvilger søknad om Schengenvisum for medisinsk undersøkelse/utredning (så fremt øvrige vilkår for visum er oppfylt), men avslår søknader hvor formålet er medisinsk behandling, jfr. utlendingsforskriften § 6-28. Instruksen angir at UDI kan gi visum for medisinsk behandling i Norge dersom behandlingen kan skje innenfor et tidsrom av 90 dager, forutsatt at nærmere angitte vilkår er oppfylt (instruksen punkt 4). JD mener dette er hensiktsmessig og i tråd med lovens utgangspunkt om når visum kan gis, og at det vil sikre at norsk praksis ikke er til hindrer for en hensiktsmessig håndtering av representasjonssaker. Instruksen trer i kraft straks.

 • En afghansk asylsøker ble utvist fra Norge for fem år, men kom tilbake etter ca. tre år, og påberopte seg et nytt asylgrunnlag. Han ble tiltalt og dømt for brudd på innreiseforbudet i tingretten og lagmannsretten. Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1 fastsetter at en flyktning ikke kan straffes for ulovlig innreise til landet han søker asyl i, dersom visse vilkår er oppfylt. Ett av disse vilkårene er at flyktningen har "kommet direkte" fra et land hvor hans liv eller frihet er truet. Den aktuelle asylsøkeren hadde, som ledd i sin reise til Norge, oppholdt seg ca. én måned i Østerrike. Høyesterett kom til at dette oppholdet medførte at han ikke hadde "kommet direkte" fra et land hvor hans liv eller frihet var truet. Han kunne derfor straffes.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut eit nytt rundskriv om ikraftsetjing av reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar. Dei nye reglane blir inntatt i utlendingsforskrifta i ny § 16-14, som trer i kraft 1. juni 2018. Ny § 16-14 er retta mot UNE og er derfor ikkje bindande for UDI. Rundskrivet presiserar at lista med formkrav er uttømande, at vilkåret om kjend opphaldsstad ikkje inneber ei utvida undersøkingsplikt og at det skal gå fram av avgjerda kva som er grunnlaget for å nekte realitetshandsaming.

 • Ny retningslinje som omhandler fullmaktssystemet i UDI tilknyttet økonomiforvaltningen. Instruksen beskriver ulike typer fullmakter, ansvar og beslutningsnivåer. Den angir hvem som har myndighet til å forplikte UDI økonomisk.

 • Regelverket for tilskuddsordningen som forvaltes av Utlendingsdirektoratet ble fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. april 2017, og gjelder for søknader i 2018. Regelverket erstatter 2016-01-27-JD.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har laget et nytt rundskriv om myndighetsassistert retur. Målet med ordningen er at enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov skal kunne gjenforenes med omsorgspersoner eller returnere til et annet forsvarlig omsorgstilbud i hjemlandet. Rundskrivet gir føringer for ordningen for myndighetsarrangert retur, ansvarsdeling og samarbeid mellom involverte organer og saksbehandling knyttet til ordningen.

 • Flere av bestemmelsene i utlendingsloven kapittel 12 er endret, nye eller forskjøvet.

  • Bestemmelsene i §§ 99 (generelt om bruk av tvangsmidler), 103 (undersøkelse av utlendingens person, bolig eller lignende), 104 (beslag), 105, (meldeplikt og bestemt oppholdssted), 106 (vilkår for pågripelse og internering) og 107 (utlendingsinternat) er endret.
  • Bestemmelsene i §§ 99a (anke over kjennelser og beslutninger om tvangsmidler), 106 a (pågripelse og fengsling), 106b (internering) og 106c (særlige regler om pågripelse og internering av mindreårige) er nye.
  • Tidligere § 106a (fare for unndragelse) er uendret, men forskyves til § 106d.
 • I utlendingsforskriften §§ 17-20a og 18-12a er begrepet fengsling erstattet med internering som følge av endret terminologi i utlendingsloven § 106.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo