Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • UDI har svart på høringen fra Kunnskapsdepartementet som omhandler tilbakekall av statsborgerskap. UDI støtter ikke forslaget om at domstolene, og ikke UDI gis myndighet til å behandle saker om tilbakekall av statsborgerskap i første instans. UDI støtter imidlertid flere av forslagene som vil bidra til å styrke rettsikkerheten på området.

 • Søknadsskjemaet er oppdatert.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs beslutning om ikke å omgjøre vedtak om avslag på asyl. Lagmannsretten kom til at en etiopisk statsborger ikke hadde velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av politisk aktivitet i Etiopia og i Norge, og var ikke vernet mot retur etter utlendingsloven § 73, jamfør § 28 første ledd bokstav b. UNE hadde tolket og anvendt bevis- og risikokravet riktig, og forklaringen ble ikke lagt til grunn som noenlunde sannsynlig pga. svekket troverdighet. Lagmannsretten la til grunn at etiopiske myndigheter ikke oppfatter borgere som har drevet politisk aktivitet sur place, og returnerer fra vestlige land uten forbindelse til væpnede organisasjoner, som en reell trussel. UNEs vedtak ble kjent gyldig både i tingretten og lagmannsretten. Avsagt 4. mai 2018.

 • Lagmannsretten kom til at en endring i utlendingsforskriften § 1-1 fra 2016 som fastsetter unntak fra utlendingslovens krav om oppholdstillatelse, var gyldig. Norsk Kabinforening, Norsk Flygerforbund og LO hadde anført at forskriftsendringen var ugyldig fordi Justis- og beredskapsdepartementet ikke hadde tilstrekkelig utredet endringen og feilinformerte i høringsrunden, jf. forvaltningsloven § 37. Retten kom til at den rettslige forståelsen av grenseforordningen som forskriftsendringen bygget på var uriktig, men at utredningen var klart forsvarlig og dermed så var endringen gyldig.

 • Kvalitetsstandarden er oppdatert for å samsvare med UDI sine rutiner om begrunnelse av innvilgelse av beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og rutinene om utsendelse av oversatte rettigheter og plikter ved innvilgelse av beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b.

 • Endringen i vedlegget følger av at UDI nå har hjemmel for å behandle og videreformidle personopplysninger i utlendingsloven § 83 a. UDIs skjema for samtykke til registrering og utlevering av personopplysninger for tilrettelegging i mottak og for bosetting i kommune benyttes ikke lenger. I stedet skal beboer signere et informasjonsskriv publisert på udi.no.

 • UDI har besvart høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet. UDI er enig i de valgte lovtekniske løsningene. Videre har videre kommentarer til forslag om søknadsprosedyrer for britiske borgere i Norge, registrering for britiske grensearbeiderne, fortsatt opphold for familiemedlemmmer, familieinnvandring etter utløpet av overgangsperioden, rettigheter under behandling av søknad og klage, og plikt til å skaffe oppholdsdokumenter. UDI har også kommentarer til den foreslåtte endringen i statsborgerloven § 14 og utvidelse av unntaket i forskriften § 10-2, og de nye hjemlene i nytt kapittel 13 A i utlendingsloven, §§ 125 a, c og e.

 • Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på søknad om beskyttelse overfor iransk statsborger. Kvinnen anførte frykt for forfølgelse på grunn av politisk aktivitet i hjemlandet. Forklaringen om hennes politiske aktivitet i hjemlandet var påfallende og flere ganger drastisk utbygget siden asylintervjuet, slik at lagmannsretten ikke kunne legge den til grunn som noenlunde sannsynlig. Kvinnens politiske aktivitet i Norge tilsa ikke at iranske myndigheter oppfattet henne som sentral. Lagmannsretten festet heller ikke lit til at kvinnen hadde mottatt trusler fra familien som følge av å ha krenket familiens ære ved å være utro mot sin ektemann mens hun var i Norge. Lagmannsretten kjente UNEs vedtak gyldig. Avsagt 30. april 2018.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo