Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Tre barn fikk oppholdstillatelser i familiegjenforening med sin far. Han hadde fått opphold ved ekteskap, men det viste seg at det var et omgåelsesekteskap (pro forma). UNE fant at vedtakene om barnas opphold dermed var ugyldige og de ble omgjort. Lagmannsretten ga medhold til dette.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endring av utlendingsforskriften § 1-1. Departementet foreslår at det i utf. § 1-1 nytt fjerde ledd skal innføres et unntak fra vilkåret om oppholdstillatelse for utlendinger som er ansatt i en organisasjon som driver internasjonalt humanitært arbeid. Unntaket skal gjelde der den ansatte skal holde eller delta i møter, seminarer og kurs i Norge. Arbeidet i Norge må samlet ikke overstige 14 dager i løpet av et kalenderår.

 • Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart høringen. Forslaget innebærer at kravene til universell utforming skal gjelde nettsider rettet mot en virksomhets ansatte/utvalgte tredjeparter (intra- og ekstranett), ikke bare offentlige nettsider. Dette er i tråd med UDIs målsetning om å tilby mer brukerrettede digitale tjenester, men UDI må gjøre endringer. Det er umulig å møte kravene på dagens publiseringsløsning for UDISIA og RVP, og UDISIA flyttes til ny løsning første halvår 2018. Ettersom regjeringen ønsker at det offentlige bruker hyllevare fremfor skreddersydde løsninger, avhenger UDIs evne til å oppfylle kravene til universell utforming av at leverandørene tilbyr løsninger som møter kravene. Dette er ikke alltid tilfelle, for eksempel har UDI måttet lage egne skjema til søknadsportalen (SPN).

 • Utlendingsdirektoratet har besvart høringen, og har blant annet følgende innspill: Forslaget om hevet krav til botid for norsk statsborgerskap fra syv til ni og ti år er på grensen av hva Europarådskonvensjonen om statsbprgerskap tillater, og konvensjonens begrensninger kan bli utfordret i enkeltsaker. Forslaget vil ramme de som allerede oppfyller ikrafttrådte integreringstiltak, og kan medføre at Norge blir noe mindre attraktivt for arbeidsinnvandring og personer som tar høyere utdanning. UDI er positive til at reglene for beregning av bo- og karenstid presiseres i lov og forskrift slik at søkere lettere kan forutse sin rettsstilling, og foreslår ytterligere presiseringer.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har gitt tilbakemelding på Utlendingsdirektoratets praksisorientering av 13. september 2017 om etablering av praksis for saker om permanent oppholdstillatelse. Departementet har vurdert at UDIs etablering av praksis er i samsvar med instruksens innhold. Departementet presiserer at vilkårene for tilbakekall må være til stede før utlendingen fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse for at en søknad om permanent oppholdstillatelse skal kunne avslås på grunnlag av instruksen. Departementet bekrefter at vilkårene etter utl. § 62 første ledd bokstav b skal anses oppfylt dersom utlendingen etter tilbakekall av flyktningstatus og oppholds-tillatelse fyller vilkårene for fortsatt opphold i Norge og den nye tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, såfremt han eller hun til sammen har minst tre års botid i landet.

 • UDI har svart på Justis- og beredskapsdepartementet sin høring. UDI er i all hovedsak positiv til de foreslåtte endringene og ser at de kan bidra til raskere integrering av asylsøkere som skal bli værende i Norge. UDI foreslår noen endringer i ordlyden til § 1-1 og andre mindre justeringer som for eksempel at nærmere retningslinjer utarbeides av de som har ansvar for praksisopplæring i integreringsmottakene.

 • Utlendingsnemnda sin beslutning om å ikke omgjøre tidligere vedtak om avslag på søknad om asyl og opphold på humanitært grunnlag ble kjent ugyldig. De ankende parter var kurdere fra Iran, en familie på fire. Lagmannsretten fant at asylforklaringene fremsto som noenlunde sannsynlig og at UNE dermed hadde lagt feil faktum til grunn for sine vurderinger.

 • Rundskrivet oppheves da det ikke lenger er gjeldende.

 • UDI har flere innspill og kommentarer til høringen. Av hensyn til brukervennlighet mener UDI alle bestemmelsene i forordningen bør inkorporeres i ny personopplysningslov som i menneskerettsloven, ikke gjennom henvisning. Høringssvaret tar også for seg forholdet mellom ny lovs bestemmelser om den registrertes rett til innsyn og forvaltningslovens bestemmelser om partsinnsyn, behandling av personopplysninger på utlendingsfeltet generelt og i sikkerhetssaker spesielt, DUF-numre, unntak fra den registrertes rettigheter, varslingsplikt ved brudd på personopplysningssikkerhet, begrepet personvernrådgiver, arbeidsgivers behandling av sensitive opplysninger om ansatte og innsynsrett i ansattes e-postkasse m.v., og forslagets økonomiske og administrative konsekvenser.

 • Saken gjaldt gyldigheten av avslag på asyl overfor et ektepar og deres to døtre, jf. utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. Mannen hadde konvertert fra islam til kristendommen og ble døpt ca. 4 år før han kom til Norge. Mannen hadde bedrevet en betydelig mengde kristen aktivitet i Norge. Lagmannsretten kom til at han hadde velbegrunnet frykt for forfølgelse ved retur til Iran og behov for beskyttelse. UNE hadde ikke vurdert om ektefellen og døtrene, som også hadde konvertert og var døpt kort etter ankomst til Norge, hadde rett til avledet asyl. Vedtakene overfor dem ble også kjent ugyldige.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen