To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:
Attention Repealed and outdated documents

Utlendingsforskriften

§ 65. Vilkår for utstedelse av reisebevis

Flyktning som har eller gis lovlig opphold i riket, skal etter søknad gis reisebevis for flyktning dersom ikke særlige grunner taler mot det, jfr. lovens § 19 første ledd.

Reisebevis kan nektes utstedt når

a)    det foreligger forhold som gjør at det ikke ville blitt utstedt pass til norsk statsborger, jfr. passlovens § 5,

b)    det foreligger forhold som beskrevet i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre § 43 annet ledd,

c)    det foreligger omstendigheter som angitt i flyktningekonvensjonens artikkel 1 F,

d)    utlendingen har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og av denne grunn utgjør en fare for samfunnet,

e)    det er tvil om utlendingens identitet, eller

f)     utenrikspolitiske interesser eller hensynet til rikets sikkerhet tilsier det.

Har flyktningen reisedokument utstedt av fremmed stat, gjelder retten etter første ledd bare når flyktningen er innvilget asyl eller bosettingstillatelse, eller Norge i henhold til internasjonal avtale har plikt til å utstede reisebevis for flyktning, jfr. lovens § 19 første ledd og Europarådsoverenskomst 16. oktober 1980 om overføring av ansvaret for flyktninger.

Reisebevis for flyktning kan også utstedes til utlending som tilfredsstiller vilkårene for å få reisedokument etter overenskomst 23. november 1957 om flyktningesjømenn, og til flyktningesjømann som kan dokumentere sammenhengende tjeneste på norsk skip registrert i Norsk Ordinært Register (NOR) i minst to av de siste tre år.

 • § 65 første ledd

  Flyktning som har eller gis lovlig opphold i riket, skal etter søknad gis reisebevis for flyktning dersom ikke særlige grunner taler mot det, jfr. lovens § 19 første ledd.

 • § 65 annet ledd

  Reisebevis kan nektes utstedt når

 • § 65 tredje ledd

  Har flyktningen reisedokument utstedt av fremmed stat, gjelder retten etter første ledd bare når flyktningen er innvilget asyl eller bosettingstillatelse, eller Norge i henhold til internasjonal avtale har plikt til å utstede reisebevis for flyktning, jfr. lovens § 19 første ledd og Europarådsoverenskomst 16. oktober 1980 om overføring av ansvaret for flyktninger.

 • § 65 fjerde ledd

  Reisebevis for flyktning kan også utstedes til utlending som tilfredsstiller vilkårene for å få reisedokument etter overenskomst 23. november 1957 om flyktningesjømenn, og til flyktningesjømann som kan dokumentere sammenhengende tjeneste på norsk skip registrert i Norsk Ordinært Register (NOR) i minst to av de siste tre år.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo