To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

AI-81/2009
Document-ID : AI-81/2009
Case-ID : 200800488-/JNH
Documentdate : 12.06.2009
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om beregning av oppholdstid etter statsborgerloven

Vi viser til Utlendingsdirektoratets (UDI) redegjørelse for retningslinjer for praksis etter statsborgerloven i brev av 13. mai 2008. UDI reiser spørsmål om beregning av oppholdstid etter statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e, dersom tidligere oppholds- eller arbeidstillatelse(r) og/eller bosettingstillatelse er basert på uriktig identitet.

I medhold av statsborgerloven § 28 første ledd instruerer Arbeids- og inkluderingsdepartementet UDI om å legge til grunn følgende retningslinjer for praksis ved beregningen av oppholdstiden etter statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e:

Dersom søker oppfyller identitetsvilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a, skal det ikke gjøres fradrag for tid med oppholds- eller arbeidstillatelse(r) og/eller bosettingstillatelse basert på uriktig identitet ved beregning av oppholdstid etter statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e, med mindre det er fattet vedtak om tilbakekall av tillatelsen(e) etter utlendingsloven. Dersom det oppstår spørsmål om å treffe vedtak etter utlendingsloven om tilbakekall av tillatelsen(e) og dette vil ha betydning for søknaden om statsborgerskap, kan behandlingen av søknaden om norsk statsborgerskap stilles i bero, jf. statsborgerloven § 30 første ledd.

Instruksen trer i kraft to uker fra instruksens dato.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Juliet Namuli B. Haveland
seniorrådgiver

Saksbehandler: Juliet Namuli B. Haveland

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo