To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-05/2010
Document-ID : G-05/2010
Documentdate : 20.02.2010
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeidsdepartementet
Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – oppholdstillatelse for familiemedlemmer til utsendte arbeidstakere som er ansatt i internasjonale selskaper – adgang til å søke fra riket

Justis- og politidepartementet har i dag besluttet å gjøre endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Endringene trer i kraft straks.

Utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav e

Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse fra riket reguleres i utlendingsforskriften § 10-1. Utsendte arbeidstakere som er ansatt i internasjonale selskaper har i henhold til bestemmelsens første ledd bokstav d en slik adgang. Ektefelle, samboer og barn til slike utlendinger har imidlertid ikke adgang til å søke om familieinnvandring fra Norge. Iht. tidligere forskrift hadde nevnte gruppe adgang til å søke fra riket, tilsvarende som for spesialister og deres familiemedlemmer. Det fremgår av høringsbrev til ny utlendingsforskrift av 16. februar 2009 at det ikke har vært meningen å foreslå innholdsmessige endringer når det gjelder de kategoriene som har rett til å søke fra riket. På denne bakgrunn fremstår forskriftsendringen som en utilsiktet innstramning. Det foretas med dette en endring i utlendingsforskriften, slik at familiemedlemmer til utsendte arbeidstakere som er ansatt i internasjonale selskaper gis adgang til å søke om oppholdstillatelse fra Norge. Det understrekes at det ved adopsjon likevel stilles vilkår om at samtykke må være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 42 tredje ledd.

Utlendingsforskriften § 9-6 første ledd ny bokstav d

I utlendingsforskriften § 9-6 annet ledd bokstav a er det satt som vilkår at utsendte arbeidstakere må ha en tillatelse som varer mer enn seks måneder for at deres familie skal ha rett til familieinnvandring. Et slikt vilkår stilles ikke for praktikanter. Det fremgår av høringsbrevet til ny utlendingsforskrift av 16. februar 2009 at det ikke har vært meningen å sette et slikt vilkår mht. utsendte arbeidstakere som er ansatt i internasjonale selskaper. Utlendingsforskriften endres nå tilbake, slik at det ikke stilles et krav om oppholdstillatelse i mer enn seks måneder for denne gruppen. Det inntas en ny bokstav d i bestemmelsens første ledd, som innebærer at familiemedlemmer til ansatte i internasjonale selskaper kan innvilges oppholdstillatelse uavhengig av begrensningen i bestemmelsens annet ledd.

Endringene innebærer at rettstilstanden blir den samme som den var før ny utlendingslov og utlendingsforskrift trådte i kraft 1. januar 2010.

Birgitte Ege (e.f.)
avdelingsdirektør

Nina E. D. Mørk
seniorrådgiver

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo