To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-11/2010
Document-ID : G-11/2010
Case-ID : 201006756
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

Kopi m/ vedlegg: Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 13-1 første ledd

Justisdepartementet har 5. oktober 2010 foretatt en endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 13-1 første ledd. Endringen trer i kraft straks.

Bestemmelsen åpner nå for at Utlendingsdirektoratet, i saker hvor søknad er fremmet fra riket og det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan gi politiet myndighet til å innvilge oppholdstillatelse til sjøfolk, jf. utlendingsforskriften § 6-6. Utlendingsforskriften § 13-1 åpnet tidligere ikke for en slik delegasjonsadgang.

Endringen er foretatt uten forutgående høring. Alminnelig høring ble ansett ”åpenbart unødvendig”, jf. forvaltningsloven § 37fjerde ledd bokstav c, da spørsmålet om delegasjonskompetanse for førstegangstillatelser til sjøfolk ble omhandlet i Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 22. august 2007 om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandskregistrert skip i norsk innenriksfart.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Ragnhild Tandberg Danielsen
seniorrådgiver

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo