To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-02/2011
Document-ID : G-02/2011
Case-ID : 201007321
Documentdate : 26.01.2011
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ikrafttredelse, endringer i utlendingsforskriften § 17-11– behandlingsgebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass

Justis- og politidepartementet har gjort endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 17-11. Endringene trer i kraft 1. februar 2011.

Endringene er foretatt uten forutgående høring. Alminnelig høring ble ansett ”åpenbart unødvendig”, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c. Synspunkter fra berørte instanser ble innhentet på annen måte.

Halvt gebyr for barn som søker om reisebevis og utlendingspass

Gebyr ved søknad fra barn har hittil ikke vært særskilt regulert. Både barn og voksne betaler derfor et behandlingsgebyr på kr 1 100 ved søknad om reisebevis og utlendingspass. Departementet ser at gebyret kan oppleves urimelig høyt for den enkelte mindreårige og for barnefamilier. Det er derfor besluttet at det ved søknad fra barn kun skal betales halvt gebyr.

Gebyrfrihet ved søknad om utlendingspass til bruk for enkeltreise for frivillig retur til hjemlandet med Den Internasjonale Organisasjon for Migrasjon (IOM) eller annen assistert frivillig retur

Det innføres et generelt unntak fra gebyr ved søknad om utlendingspass fra personer som skal returnere til hjemlandet med IOM eller annen assistert frivillig retur. For personer som har oppholdstillatelse i Norge innebærer dette en reell endring i rettstilstanden, mens for personer som ikke har oppholdstillatelse i Norge innebærer det kun en presisering av dagens rettstilstand. Gebyrfriheten gjelder bare for utlendinger som ikke kan skaffe seg pass eller annet reisedokument fra sitt hjemland.

Fullt gebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass når tidligere utstedt reisedokument er skadd

Ved ny utlendingsforskrifts ikrafttreden 1. januar 2010 ble det presisert i forskriften § 17-11 at det skal betales fullt gebyr (kr 1 100) ved søknad om reisebevis eller utlendingspass når tidligere utstedt reisebevis eller utlendingspass har gått tapt. Bakgrunnen for bestemmelsen var at saksbehandlingen knyttet til utstedelse av nytt reisedokument vil være mer krevende enn ved ordinære fornyelser, da det må foretas undersøkelser av hvordan reisedokumentet har gått tapt mv. og vurderes om dette kan få betydning for retten til utstedelse av nytt reisedokument. De samme hensyn gjør seg gjeldende der det søkes om nytt reisebevis eller utlendingspass fordi tidligere utstedt reisedokument er skadd. Med endringen her sidestilles de to tilfellene, slik at fullt gebyr også må betales ved søknad om reisebevis og utlendingspass fordi tidligere utstedt reisedokument er skadd.

 

Med hilsen
Birgitte Ege e.f.
avdelingsdirektør
Marianne Lie Løwe
rådgiver

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo