To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-06/2014
Case-ID : 14/238 (JD)
Documentdate : 30.05.2014
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria

Latest changes
  • Ny: 2014-006-GI Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria (6/2/2014)

    Instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet om å fortsette å behandle asylsøknader fra personer som har kommet til Norge via Bulgaria etter utl. § 32 første ledd bokstav b. De gir ikke tilslutning til at enkelte grupper på generelt grunnlag unntas fra Dublinprosedyren, men UDI må vurdere hver sak individuelt om det er i tråd med regelverket å overføre asylsøkeren til Bulgaria. Erstatter 2014-001-GI.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo