To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-02/2017
Case-ID : 16/5578 (JD)
Documentdate : 02.06.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda


Kopi:
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – tilknytningskrav i saker om familieinnvandring

Latest changes
  • Ny: G-02/2017 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – tilknytningskrav i saker om familieinnvandring (6/2/2017)

    Nytt rundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet om tilknytningskravet i saker om familieinnvandring. På bakgrunn av forslag i Prop. 90 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) vedtok Stortinget å innføre et tilknytningskrav for rett til familieinnvandring, jf. utl. § 51 tredje og fjerde ledd. Bestemmelsen gjelder referansepersoner som har oppholdstillatelse i Norge på grunnlag av beskyttelsesbehov, men som ennå ikke har fått permanent oppholdstillatelse. Lovendringene i § 51 tredje og fjerde ledd trer i kraft 1. juli 2017. Forskriftens § 9-9 (trer også i kraft 1. juli 2017) vil nærmere regulere vurderingen av tilknytning til et trygt og tilgjengelig tredjeland, samt unntak fra tilknytningskravet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo