To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-03/2019
Case-ID : 17/6039 (JD), (UDI)
Documentdate : 29.03.2019
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Arbeids- og sosialdepartementet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 10-19 a – krav om faktisk opphold i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 60 femte ledd

Latest changes
  • Ny: G-03/2019 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 10-19 a – krav om faktisk opphold i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 60 femte ledd (3/29/2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 8. mars 2019 en ny bestemmelse i utlendingsforskriften (utf.) § 10-19 a, som fastsetter nærmere vilkår og unntak fra kravet om faktisk opphold i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse. Departementet har nå gjort endringer i bestemmelsen, og dette rundskrivet erstatter G-02/2019. Endringen innebærer at utf. § 10-19 a annet ledd, som sier at utgangspunktet for beregningen av oppholdstid i Norge er det tidspunktet utlendingen fikk midlertidig oppholdstillatelse, oppheves. Bestemmelsens tredje og fjerde ledd blir nytt annet og tredje ledd. Endringen trer i kraft 29. mars, likevel slik at ny, endret § 10-19 a trer i kraft 1. april som tidligere forutsatt.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo