To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-01/2019
Case-ID : 18/1522 (JD), 16/03776-42 (UDI)
Documentdate : 15.04.2019
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning)

Latest changes
  • Ny: GI-01/2019 Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning) (4/23/2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet instruerer UDI om anvendelsen av utl. § 63 første ledd (tilbakekall) og § 66 første ledd bokstav a (utvisning) overfor personer som har deltatt i tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram i henhold til Kunnskapsdepartementets F-03-19 Igangsettelse av et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborger – instruks om skjønnsutøvelse og prioritering av saker. UDI skal ikke utvise eller tilbakekalle oppholdstillatelse til utlending som omfattes av målgruppen, alene på grunn av at det tidligere er gitt uriktige opplysninger om identitet til utlendingsmyndighetene. Dette gjelder også der utlendingen tidligere har fremlagt falske dokumenter for å understøtte opplysninger om uriktig identitet. Instruksen trer i kraft 1. mai 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo