To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-06/2018
Case-ID : 17/4834 (JD), 17/03648-9 (UDI)
Documentdate : 28.06.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Delegering av avvisningskompetanse til norske utenriksstasjoner, jf. utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd


Justis- og beredskapsdepartementets instruks av 28. juni 2018: GI-06/2018 – Delegering av avvisningskompetanse til norske utenriksstasjo-ner, jf. utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: GI-06/2018 Delegering av avvisningskompetanse til norske utenriksstasjoner, jf. utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd (6/29/2018)

    Søknader om oppholdstillatelse som ikke er fremsatt ved rett utenriksstasjon/VFS skal som hovedregel avslås på formelt grunnlag, jf. GI-07/2018. Utenriksstasjoner kan gis kompetanse til å avvise slike søknader i helt spesielle tilfeller hvor mottak av søknaden vil kunne oppfattes som et brudd på søknadslandets lovgivning og dette kan få alvorlige utenrikspolitiske konsekvenser for Norge, jf. utf. § 10-2 (10). Dette med mindre søkeren ved å reise til ansvarlig utenriksstasjon risikerer forfølgelse eller krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter (søkers bevisbyrde). Utenriksdepartementet vurderer når vilkårene er oppfylt, og orienterer UDI og de utenriksstasjonene som skal ha avvisningskompetanse. Forvaltningsloven regler om enkeltvedtak gjelder. Når en søknad avvises, skal innbetalt gebyr tilbakebetales søkeren.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo