To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-07/2017
Case-ID : 16/33
Documentdate : 01.06.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om tolking av utlendingsloven § 32 – overføring av asyl-søkere til Hellas i henhold til Dublin III-forordningen

Latest changes
  • Ny: GI-07/2017 Instruks om tolking av utlendingsloven § 32 – overføring av asyl-søkere til Hellas i henhold til Dublin III-forordningen (6/1/2017)

    Justisdepartementet instruerer UDI om å vurdere bruk av Dublin III-forordningen i alle saker hvor Hellas er ansvarlig medlemsland for realitetsbehandlingen av søknad om beskyttelse. Instruksen erstatter instruks GI-21/2010 av 15. oktober 2010.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo