To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-07/2018
Case-ID : 17/4834 (JD, 17/03648-10 (UDI)
Documentdate : 28.06.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Behandling av søknader om familieetablering/-gjenforening som ikke er fremmet i tråd med utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd, jf. niende ledd

Latest changes
  • Ny: GI-07/2018 Behandling av søknader om familieetablering/-gjenforening som ikke er fremmet i tråd med utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd, jf. niende ledd (6/29/2018)

    For søknader om familieetablering og -gjenforening skal det være høy terskel for å realitetsbehandle søknader som ikke er fremmet gjennom rett utenriksstasjon (herunder rett VFS/ tjenesteyter), jf. utf. § 10-2 (3). Disse skal som hovedregel avslås på formelt grunnlag, jf. utf. § 10-2 (9). Særlige relevante forhold i vurderingen (søkers bevisbyrde) er om søkeren risikerer forfølgelse eller krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter i eller på vei til landet der rett utenriksstasjon ligger, reisen er praktisk umulig eller uforsvarlig pga. helsproblemer. UDI skal som hovedregel gjøre vurderingen av om en søknad skal avslås uten realitetsbehandling innen tre måneder. Ved avslag uten realitetsbehandling tilbakebetales ikke innbetalt søknadsgebyr.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo