To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-08/2017
Case-ID : 16/6941 (JD), 17/01903-1 (UDI)
Documentdate : 29.06.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utenriksstasjonene


Kopi:
Politidirektoratet
Forsvarsdepartementet
Utenriksdepartementet

Overføring til Norge av tolker som har vært ansatt av Forsvaret i Afghanistan etter 1. januar 2015

Latest changes
  • Ny: GI-08/2017 Overføring til Norge av tolker som har vært ansatt av Forsvaret i Afghanistan etter 1. januar 2015 (6/29/2017)

    Ny, midlertidig instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet angir vilkår for overføring av tolker tilknyttet norske spesialstyrker i Afghanistan til Norge på kvoten for overføringsflyktninger. Instruksen gjelder tolker ansatt i Resolute Support Mission etter 1. januar 2015, som søker etter ikrafttredelse. Tolker ansatt før dette kan ikke lenger søke opphold etter GI-06/2015. Søknader innkommet før ikrafttredelse behandles etter GI-06/2015. UDI instrueres om å gi innreisetillatelse etter utl. § 35 til personer som fyller vilkårene i rundskrivet, med mindre saken skal forelegges for departementet (pkt. 8). Direktoratet skal videre gi oppholdstillatelse i medhold av utl. § 38, jf. § 35 tredje ledd både for hovedpersonen og familiemedlemmer. Dersom en søker fremmer anførsler i henhold til § 28, vurderer UDI hvorvidt vedkommende kvalifiserer til opphold etter denne bestemmelsen. UDI skal fortsatt se bort fra uttakskriteriene i utl. § 35, jf. G-04/2015 pkt. 7, asylpraksis og muligheter for internflukt. Instruksen trer i kraft straks.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo