To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-13/2018
Case-ID : 18/5432 (JD)
Documentdate : 31.10.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b – nasjonaltjenesten i Eritrea


Justis- og beredskapsdepartementets instruks av 31. oktober 2018: GI-13/2018 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 første ledd bok-stav b – nasjonaltjenesten i Eritrea (Lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: GI-13/2018 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b – nasjonaltjenesten i Eritrea (10/31/2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet gir nærmere retningslinjer for hvordan anførsler om risiko for innkalling til Eritreas nasjonaltjeneste skal vurderes etter utl. § 28 første ledd bokstav b. Bakgrunnen for instruksen er at domstolen Upper Tribunal i Storbritannia i 2016 konkluderte med at innholdet i nasjonaltjenesten i Eritrea (militær og sivil del) og risiko for innkalling til tjenesten ved retur, sannsynligvis utgjør brudd på forbudet mot tvangsarbeid i EMK art. 4 nr. 2 og forbudet mot tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i EMK art. 3. Instruksen trer i kraft straks.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo