To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2013-71877
Documentdate : 27.05.2013

Straffutmåling. Tredje gangs ulovlig innreise etter utvisning. Straffeloven § 342 første ledd bokstav a jf. annet ledd.

En 36 år gammel rumensk statsborger som er bosatt i Romania, ble i tingretten funnet skyldig i tredje gangs brudd på innreiseforbud, jf. straffeloven § 342 første ledd bokstav a, jf. annet ledd. Lagmannsretten kom til normalnivået for tredje gangs overtredelse burde ligge på fengsel i seks måneder. Straffen ble fastsatt til fengsel i fem måneder. Det ble lagt vekt på at tiltalte avla en uforbeholden tilståelse som hadde prosessøkonomisk betydning. Han var i tillegg funnet skyldig i naskeri.

Saken gjelder straffutmåling.

       Oslo statsadvokatembeter har ved tiltalebeslutning 26. mars 2013 satt A, født *.*.1977, under tiltale for overtredelse av:

 Post I 

Straffeloven § 342 første ledd bokstav a jf annet ledd 
for etter å være utvist fra riket, uten tillatelse igjen å ha innfunnet seg i riket, og han tidligere er dømt for sådan forseelse  
Grunnlag:  
I november 2012 reise han inn til Norge til tross for at han den 28. april 2011 ble utvist fra Norge for en periode på fem år og    tidligere er straffet for brudd på innreiseforbud.   

Post II

Straffeloven § 391a første og annet ledd jf 257 
for å ha borttatt en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen, i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved   tilegnelsen av gjenstanden, idet tyveriet anses som naskeri, særlig på grunn av den tilvendte gjenstands lave verdi og forholdene for øvrig  
Grunnlag:  
Søndag 24. mars 2013 kl. 20.37 i Snarøyveien 139 i Bærum, borttok han fra forretningen Meny 6 søppelsekker med returflasker.

       Asker og Bærum tingrett avsa 26. mars 2013 dom med slik domsslutning:

        A, født *.*.1977, dømmes for overtredelse av straffeloven § 342 første ledd bokstav a, jf. annet ledd og straffeloven § 391a første og annet ledd, jf. § 257 til fengsel i 75 – syttifem – dager, jf. straffeloven § 61 andre ledd og § 63 annet ledd. 

       Oslo statsadvokatembeter har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder straffutmålingen. Anken er henvist til ankeforhandling ved beslutning 8. mai 2013.

       Ankeforhandling er holdt 24. mai 2013 i Borgarting lagmannsretts hus. Saken ble fremmet uten As tilstedeværelse, da hans fremmøte ikke var nødvendig for behandlingen av ankesaken, jf. straffeprosessloven § 334 første ledd. Han hadde selv samtykket til at han ikke ble fremstilt. Bevisførselen fremgår av rettsboken.

       Aktor nedla slik påstand:

        A, f. *.*.1977, dømmes for overtredelse av straffeloven § 342 første ledd bokstav a, jf. annet ledd og straffeloven § 391a første og annet ledd, jf. § 257 til fengsel i 8 -åtte- måneder, jf. straffeloven § 61 andre ledd og § 63 annet ledd. 
        Til fradrag i straffen kommer 59 -femtini- dager for utholdt varetekt. 

       Forsvarer nedla slik påstand:

        Tiltalte anses på mildeste måte.

Lagmannsretten bemerker:

       Det skal utmåles straff for overtredelse av straffeloven § 342 første ledd bokstav a jf. annet ledd og straffeloven § 391 a første og annet ledd, jf. § 257. Bruddet på straffeloven § 342 første ledd bokstav a jf. annet ledd er førende for straffen.

       A er rumensk statsborger og bosatt i Romania, hvor han forsørger ektefelle og to mindreårige barn. Han er uten inntekt og formue.

       Han er nå funnet skyldig i tredje gangs brudd på innreiseforbud. Han er tidligere straffet for brudd på innreiseforbud ved forelegg av 4. november 2009 og Oslo tingretts dom av 6. april 2009. Utvisningsvedtak for to år ble første gang fattet av UDI 30. september 2009. Dernest ble vedtak om bortvisning fattet 4. november 2009 av politiet. Vedtak om utvisning og forhøyelse av innreiseforbudets lengde til fem år ble fattet av UDI 28. april 2011 på bakgrunn av annen gangs retur til landet tross tidligere innreiseforbud.

       A ble ved forelegg 3. desember 2008 ilagt en bot på kr 10 000 for heleri av en betydelig mengde kobber. Den 30. september 2009 ble han ilagt en bot på kr 15 000 for heleri av 736 kilo kobber til en verdi av ca kr 20 000. Han er nå funnet skyldig i naskeri av seks søppelsekker med returflasker.

       Aktor har nedlagt påstand om fengsel i åtte måneder. Dette er begrunnet med at det er tredje gangs overtredelse av innreiseforbud, at brudd på innreiseforbud er et økende samfunnsproblem, og at et sentralt virkemiddel for å hindre slike brudd er et strengere straffenivå. Det er skjerpende at tiltalte har begått ny kriminalitet etter retur, og dette forhold opphever effekten av tilståelsesrabatten. Det er vist til Høringsbrev av 1. mars 2013 fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag til endringer i utlendingsloven § 108 – heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbudet- og innkomne uttalelser, og til at de samme hensyn som der fremkommer om en skjerpelse av straffene, også gjør seg gjeldende i vår sak.

       Forsvarer har anført at tingrettsdommen gir et riktig bilde av rettstilstanden for denne type straffbare forhold, og at det ikke er domstolens oppgave å høyne straffenivået. Den allmennpreventive effekten av straffskjerpelse er tvilsom. Økte straffer er ikke veien å gå for å hindre brudd på innreiseforbud. A kan ikke identifiseres med mobile vinningskriminelle, og naskeriet har en begrenset straffverdighet. Tilståelsen har hatt stor prosessøkonomisk betydning. Det vises dessuten til at det er en ekstra belastning for utlendinger å sitte varetektsfengslet i Norge.

       Strafferammen etter straffeloven § 342 annet ledd er fengsel inntil to år. For første gangs overtredelse er strafferammen bøter eller fengsel inntil seks måneder. Det er begrenset med rettspraksis etter bestemmelsen. Det foreligger ikke noen høyesterettsavgjørelse for brudd på innreiseforbud.

       I dom i Borgarting lagmannsrett 5. mai 2009 (LB-2009-163399) ble det lagt til grunn at første gangs brudd på innreiseforbud burde gi en kort ubetinget fengselsstraff i størrelsesorden 30 til 45 dager, dersom det ikke forelå særlige omstendigheter. Det ble særlig vist til at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt for å sikre at vedtak om utvisning respekteres. I Borgarting lagmannsretts dom av 7. mars 2005 (LB-2004-38779) ble straffen for fjerde gangs overtredelse av innreiseforbud fastsatt til seks måneders fengsel. Straffen omfattet også overtredelse av straffeloven § 257, jf. § 258 og § 147.

       I Høringsbrevet av 1. mars 2013 foreslår Justis- og beredskapsdepartementet at straffeloven § 342 første ledd bokstav a oppheves, og at strafferammen for første gangs overtredelse av innreiseforbud i utlendingsloven § 108 annet ledd blir hevet til ett års fengsel. Normalstraffenivået bør ligge på ubetinget fengsel i størrelsesorden 120 dager til seks måneder. Som begrunnelse er det vist til allmennpreventive og individualpreventive hensyn, kriminalitetsforebyggelse og behovet for å sikre at vedtak om utvisning respekteres. Antallet brudd på innreiseforbud er økende, noe som medfører økt ressursbruk og økte utgifter til saksbehandling for utlendingsmyndigheten og politiet, samt ved eventuell tvangsmessig retur. Strafferammen på to års fengsel ved gjentakelse foreslås ikke hevet.

       Påtalemyndigheten har til støtte for sin påstand om åtte måneders fengsel vist til at Riksadvokaten i sin høringsuttalelse til nevnte høringsbrev har gitt sin tilslutning til Oslo politidistrikts og Politidirektoratets uttalelser om at det ved første gangs overtredelse i utgangspunktet bør reageres med ett års fengsel. Videre er det vist til at Oslo politidistrikt og Politidirektoratet i sine høringsbrev har uttalt at straffen for gjentatt overtredelse av innreiseforbud bør straffes med fengsel i ett år og seks måneder. Etter lagmannsrettens syn kan høringsuttalelsene – som er knyttet til et lovforslag som ennå ikke er behandlet av Stortinget – ikke tillegges direkte betydning og heller ikke begrunne at det i vår sak fastsettes en så streng straff som det er nedlagt påstand om.

       Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at antallet brudd på innreiseforbud er økende, og at individualpreventive og allmennpreventive hensyn tilsier at straffenivået ved gjentatte brudd er betraktelige høyere enn ved første gangs overtredelse. Dette synes nødvendig for at innreiseforbud skal ha den ønskede avskrekkende effekt. På denne bakgrunn er det lagmannsrettens syn at normalnivået for tredje gangs overtredelse, bør ligge på fengsel i seks måneder. Det foreligger etter lagmannsrettens syn ikke noe etablert straffenivå for gjentatte brudd på innreiseforbud slik samfunnsutviklingen har vært siden tidligere avgjørelser som er omhandlet ovenfor.

       A er to ganger tidligere ilagt bøter for vinningskriminalitet; heleri av betydelige mengder kobber. Han er nå funnet skyldig i naskeri av seks søppelsekker med returflasker. Lagmannsretten kan ikke se at dette forhold tilsier noen særlig skjerpelse av straffen. Da post II i tiltalebeslutningen isolert sett er et bøteforhold, får straffeloven § 63 annet ledd anvendelse.

       As tilståelse har hatt en prosessøkonomisk betydning, og den tillegges en viss vekt, jf. straffeloven § 59 annet ledd.

       Da det er gått mindre enn to år fra Oslo tingretts dom 6. april 2011 ble rettskraftig, gis straffeloven § 61 annet ledd også anvendelse.

       Lagmannsretten finner etter dette at straffen passende kan settes til fengsel i fem måneder.

       Til fradrag i straffen kommer 62 dager for utholdt varetekt.

       Dommen er enstemmig.

Domsslutning


       I tingrettens dom gjøres den endring at straffen settes til fengsel i 5 -fem- måneder.

       Til fradrag i straffen kommer 62 -sekstito- dager for utholdt varetekt.

 

Latest changes
  • New: LB-2013-71877 Straffutmåling. Tredje gangs ulovlig innreise etter utvisning. Straffeloven § 342 første ledd bokstav a jf. annet ledd. (6/7/2013)

    Case concerning sentencing. A 36 year old Romanian citizen residing in Romania was found guilty of third-time violation of the prohibition on entry.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo