To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Avgjørelsen er rettskraftig. Anke til høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2018-945-U).

Court decisions

Document-ID : LB-2016-165195
Documentdate : 29.01.2018

Tilbakekall. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur. Kongo.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-165195 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2016-165195 Tilbakekall. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur. Kongo. (12/9/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs avgjørelser om tilbakekall av flyktningstatus og fem års utvisning for borger av Kongo. Mannen ble i 2012 dømt til ett ås fengsel for vold og mishandling av ektefelle og barn, barna hadde siden vært under offentlig omsorg. Lagmannsretten kom til at forholdene var meget alvorlige i utlendingslovens forstand, og handlingene utvilsomt hadde gått utover barnas funksjonsevne og psyke, slik at utvisning i fem år og innmelding i SIS ikke var uforholdsmessig overfor familien og ikke innebar brudd på EMK art. 8 eller FNs barnekonvensjon. Lagmannsretten var også enig med UNE i at grunnlaget for beskyttelse var bortfalt som følge av grunnleggende, stabile og varige endringer i hjemlandet, og kjente UNEs vedtak gyldige. Avsagt 29. januar 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo