To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-57667
Documentdate : 26.02.2018

Beskyttelse. Homofili. Generell troverdighet. Uriktige opplysninger. Uganda


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-57667 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-57667 Beskyttelse. Homofili. Generell troverdighet. Uriktige opplysninger. Uganda (11/26/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på beskyttelse. Flertallet kom til at søkerens generelle troverdighet var vesentlig svekket fordi han hadde erkjent å ha gitt uriktige opplysninger, og la ikke asylforklaringen til grunn som noenlunde sannsynliggjort. I de deler av forklaringen han ikke hadde forlatt, ga han svært få refleksjoner knyttet til sin anførte seksuelle orientering som homofil, det å oppdage denne, samt hvordan han hadde levd som homofil i Uganda. Heller ikke øvrig bevisførsel kunne sannsynliggjøre at han var homofil. Flertallet kjente UNEs vedtak gyldig. Mindretallet vektla asylforklaringen og vitneforklaringer, og kom til at han hadde sannsynliggjort sin homofile legning. Avsagt 26. februar 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo