To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-32970
Documentdate : 18.12.2018

Utvisning. Varig innreiseforbud. Terrorforbund. Forholdsmessighetsvurdering.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-32970 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2018-32970 Utvisning. Varig innreiseforbud. Terrorforbund. Forholdsmessighetsvurdering. (1/16/2019)

    Saken gjaldt UNEs vedtak om utvisning med varig innreiseforbud og innmelding i SIS. Mannen var domfelt for inngåelse av terrorforbund, og hovedspørsmålet var om utvisningen var uforholdsmessig, jf. utlendingsloven (utl.) § 70. Ett av barna hadde særskilte omsorgsbehov. Lagmannsretten mente det var best for familien om han fikk delta i omsorgen for barna i Norge, men kom etter en samlet vurdering likevel til at alvorlighetsgraden av de straffbare forholdene veiet opp de særlige belastningene utvisningen ville innebære for familien. Også grunnlag for varig innreiseforbud. I tillegg spørsmål om utvisningen stred mot utl. § 73 (absolutt vern), men retten kom til at mannen ikke var i reell fare for behandling i strid med utl. § 28 første ledd b ved retur til Irak. UNEs vedtak ble kjent gyldig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo