To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

EASO Country Guidance utgjør felles retningslinjer for asylpraksis for landene i EU. Retningslinjene er basert på landinformasjonsrapporter produsert av EASO. Et nettverk av praksisansvarlige fra medlemslandene analyserer landinformasjonen i tråd med EUs regelverk (statusdirektivet 2011/95/EU), rettspraksis i EU domstolen og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), og tar også hensyn til UNHCRs anbefalinger. EASO Country Guidance er ikke bindende for medlemslandene i EU, men de skal tas i betraktning ved vurderingen av søknader om beskyttelse. Det endelige målet er å bidra til lik anvendelse av kriteriene for internasjonal beskyttelse i Europa.  

Selv om EASO Country Guidance ikke er bindende for norske myndigheter, er det en relevant rettskilde som gir uttrykk for internasjonal praksis når det gjelder anvendelsen av flyktningkonvensjonen artikkel 1 A og våre internasjonale forpliktelser etter den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Hvilken vekt de enkelte retningslinjene skal tillegges vil bero på en konkret vurdering av hvor oppdatert og godt begrunnet retningslinjen er, herunder om den bygger på relevant rettspraksis, kvaliteten på landinformasjonen, og i hvilken grad sammenlignbare land følger retningslinjen. UDI har i alle tilfeller plikt til å gjøre selvstendige vurderinger av individuelle søknader i lys av alle relevante rettskilder og tilgjengelig og oppdatert landinformasjon. 

Documents - EASO Country Guidance Notes

Sort
You have selected 'EASO Country Guidance Notes'. Displaying 1-3 of 3

Limit on

Refine topics
Refine countries

Narrow by date

From date: To date:

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo