To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2014-12-02-BLD
Case-ID : 14/3351 (BLD) - 14/4629 (UDI)
Documentdate : 02.12.2014
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Latest changes
  • Ny: 2014-12-02-BLD Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd (3/25/2015)

    UDI har svart på høring fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet om NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd fra Tolkeutvalget. Tolkeutvalget foreslår en rekke tiltak for å øke bruken av kvalifiserte tolker i offentlig sektor. Bl.a. foreslås ny tolkelov som pålegger offentlig sektor en plikt til å bruke kvalifisert tolk i gitte situasjoner. Utvalget fremmer også forslag til hvordan tolkebransjen bør utvikles og organiseres. UDI støtter anbefalingene fra Tolkeutvalget, og antar at forslagene vil fremme samordnet-, kvalitetssikret- og effektiv organisering av tolketjenester.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo