To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2015-04-10-JD
Case-ID : 15/2883 (JD) - 15/1736 (UDI)
Documentdate : 10.04.2015
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - høringsnotat om forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker (hurtigspor)

Latest changes
  • Ny: 2015-04-10-JD Høring - høringsnotat om forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker (hurtigspor) (4/13/2015)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til et prøveprosjekt om straffeforfølging og straffegjennomføring. Forslaget innebærer regelendringer som har til hensikt at saker med klart og oversiktlig bevisbilde hvor det er unndragelsesfare skal pådømmes i Oslo tingrett snarlig etter pågripelse, og at eventuelle anker raskt blir behandlet av Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Bakgrunnen for forslaget er at politidistriktene de senere årene har opplevd en betydelig økning i kriminalitet begått av utenlandske statsborgere uten tilknytning til Norge. Det er en særlig utfordring at lovbrytere uten fast bopel og arbeid unndrar seg straffeforfølgning og fullbyrdelse av dommer og forelegg.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo