To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2017-02-03-JD
Documentdate : 03.02.2017

Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 3. februar 2017: Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring (lenke til regjeringen.no).

Utlendingsdirektoratet sitt høringssvar av 22. mars 2017: Utlendingsdirektoratets høringssvar – endringer i utlendingsforskriften - tilknytningskrav for familieinnvandring (lenke til regjeringen.no) 

Latest changes
 • Endret: 2017-02-03-JD Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring (4/3/2017)

  Utlendingsdirektoratet har besvart høringen. UDI legger til grunn at statsborgerskap gir en særlig tilknytning, også i tilfeller der personen erverver statsborgerskapet gjennom sine foreldre, uten å være født eller ha oppholdt seg i det aktuelle landet. UDI legger videre til grunn at bevisbyrden er oppfylt hvis det i avslagsvedtaket henvises til generell informasjon om regelverk i det aktuelle landet som tilsier at familien kan fortsette familielivet der. UDI mener også at det bør forskriftsfestes unntak for saker som gjelder barn. UDI har kommet frem til at det trengs fire uker for å gjennomføre nødvendige kodeverksendringer i IKT-systemene.

 • Ny: 2017-02-03-JD Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring (2/7/2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om en ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 9-9. Forskriftsbestemmelsen skal utdype og presisere innholdet i utlendingsloven § 51 tredje og fjerde ledd, om at en søknad om familieinnvandring kan avslås dersom familielivet kan utøves i et trygt land som familien samlet sett har sterkere tilknytning til. Departementet foreslår at det presiseres i forskrift at det aktuelle landet må respektere flyktninger og asylsøkeres grunnleggende rettigheter, og at landet må være tilgjengelig for familien gjennom trygg og lovlig innreise. Departementet foreslår videre at det skal foretas en vurdering av familiens tilknytning til det aktuelle landet sammenliknet med tilknytningen til Norge, bl.a. med vekt på familiens botid, språk, utdannelse, arbeid, slektninger og nettverk. Det gjøres unntak dersom familielivet må utøves i en flyktningleir.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo