To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2017-04-03 BLD
Case-ID : 17/219 (BLD), 15/09155-8 (UDI)
Documentdate : 03.04.2017

Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven

Barne- og likestillingsdepartementets høringsbrev av 3. april 2017: Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 23. juni 2017: Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven (PDF)

Latest changes
 • Ny: 2017-04-03 BLD Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven (6/29/2017)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart Barne- og likestillingsdepartementets høring om endring i barneloven. Lovforslaget gir myndighetene mulighet til å be om DNA-test der farskap erklæres for barn født i utlandet. Høringsforslaget omfatter også en presisering i statsborgerloven § 4, men ingen endringer i gjeldende rett. UDI er positive til at hjemmelen for DNA-test er lagt til barneloven, og har ikke ytterligere kommentarer til forslag til ordlyd i bestemmelsene eller redegjørelsen i høringsnotatet.

 • Ny: 2017-04-03 BLD Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven (4/4/2017)

  Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barneloven og statsborgerloven, med bakgrunn i de særlige identitetsutfordringene som knytter seg til foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet. De foreslåtte endringene skal motvirke at det gis uriktige opplysninger om farskap i den hensikt å oppnå norsk statsborgerskap for barn født i utlandet. Departementet foreslår blant annet å innta en unntaksbestemmelse i barneloven om at myndighetene kan be om DNA-test der farskap erklæres for barn født i utlandet. I tillegg foreslås statsborgerlovens § 4 om erverv av statsborgerskap på bakgrunn av foreldrenes statsborgerskap endret med tilføyelse om at foreldreskap må følge av barneloven, uten at det endrer gjeldende rett. Høringsfrist 23. juni 2017.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo