To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2017-10-17 (JD)
Case-ID : 17/03372-5
Documentdate : 17.10.2017

Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid

Latest changes
 • Endret: 2017-10-17 (JD) Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid (1/4/2018)

  Utlendingsdirektoratet har besvart Justis- og beredskapsdepartementets høring. UDI er positive til at forslaget også skal gjelde for ansatte i organisasjoner som ikke er humanitære, så lenge organisasjonen også driver slikt arbeid og arbeidstakeren er innenfor bestemmelsens øvrige begrensninger. UDI bemerker at en forskyving av nåværende fjerde til ellevte ledd i utlendingsforskriften § 1-1 forutsetter mindre endringer i andre bestemmelser.

 • Ny: 2017-10-17 (JD) Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid (10/19/2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endring av utlendingsforskriften § 1-1. Departementet foreslår at det i utf. § 1-1 nytt fjerde ledd skal innføres et unntak fra vilkåret om oppholdstillatelse for utlendinger som er ansatt i en organisasjon som driver internasjonalt humanitært arbeid. Unntaket skal gjelde der den ansatte skal holde eller delta i møter, seminarer og kurs i Norge. Arbeidet i Norge må samlet ikke overstige 14 dager i løpet av et kalenderår.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo