To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2017-12-20 JD
Case-ID : 17/7281 (JD), 17/05511-1 (UDI)
Documentdate : 21.12.2017

Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 20. desember 2017: Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 20. mars 2017: Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - Forslag om å
avvikle prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven
(lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Endret: 2017-12-20 JD Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap (4/3/2018)

    UDI er positive til forslagene, og mener det å tillate dobbelt statsborgerskap vil forenkle praktisering av regelverket betraktelig. UDI mottar årlig nær 20 000 søknader eller meldinger om norsk statsborgersap, og antar lovendringen i en overgangsfase kan bidra til langt større økning i antall søknader enn anslått i høringsnotatet. Økt saksmengde vil kunne løses kostnadseffektivt ved bruk av mer automatiserte saksbehandlingsløsninger. UDI foreslår at hele dagens § 26 i statsborgerloven oppheves og regler i dagens annet ledd flyttes til en ny bestemmelse heller enn at første ledd erstattes av annet ledd. Dette for å unngå sammenblanding i statistikk og kommunikasjon med publikum. UDI kommenterer også forslaget om vandels- og tilknytningskrav for å gjenerverve tapt statsborgerskap.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo