To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-06-28 KD
Case-ID : 19/3307 (KD), 18/04326-19 (UDI)
Documentdate : 28.06.2019

Høring Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Latest changes
 • Ny: 2019-06-28 KD Høring Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser (9/12/2019)

  UDI har besvart Kunnskapsdepartementets høring. UDI og er enig i forslagene til endringer i statsborgerloven og -forskriften, men har enkelte innspill. Blant annet ber UDI departementet vurdere om omfanget av bestemmelsen om viderebehandling av personopplysninger bør fremgå uttrykkelig i forskriften § 13A-5 for å gi søkerne mer forutsigbarhet. Videre har UDI innspill til bruk av automatiserte avgjørelser i statsborgerskapssaker, og innhenting av opplysninger fra IMDi, Kompetanse Norge, Arbeids- og velferdsforvaltningen og skattemyndighetene. UDI peker også på behov for at opplysninger som må innhentes i automatisert saksbehandling tilgjengeliggjøres i filformater som er egnet for elektronisk utveksling.

 • Ny: 2019-06-28 KD Høring Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser (7/16/2019)

  Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften om behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser. Formålet med endringene er å gi statsborgermyndighetene en klar hjemmel for behandling av personopplysninger i statsborgersaker. Bakgrunnen for forslaget er ny personvernforordning i EU (Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679. Kunnskapsdepartementet foreslår videre hjemmel for innhenting av utdanningsopplysninger fra kommuner, fylkeskommuner, universiteter og offentlige og private høyskoler og frittstående skoler, og hjemmel for bruk av automatiserte avgjørelser i statsborgersaker. Høringsfrist 2. september 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo