To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Preliminary hearings

Latest changes
 • Ny: Prop. 141 L (2018-2019) Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.) (9/27/2019)

  Ny proposisjon fra Kunnskapsdepartementet til Stortinget (forslag til lovvedtak), godkjent i statsråd 27. september 2019. Det fremmes ikke forslag om at tilbakekall av statsborgerskap skal skje ved dom fordi dette vil rokke ved maktfordelingsprinsippet. Det foreslås å innføre fri rettshjelp i form av fritt rettsråd, klagesaker skal behandles ved personlig oppmøte i UNE og barns statsborgerskap skal som hovedregel ikke tilbakekalles. Det foreslås også å lovfeste forholdsmessighetsvurderingen.

 • Ny: Prop. 111 L (2017-2018) Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap) (8/24/2018)

  Ny proposisjon fra Kunnskapsdepartementet til Stortinget (forslag til lovvedtak), godkjent i statsråd 24. august 2018. Proposisjonen gjelder avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven ved at løsning fra annet statsborgerskap ikke lenger skal være et vilkår for å ha krav på norsk statsborgerskap.

 • Ny: Prop. 82 L (2017–2018) Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet) (4/23/2018)

  Barne- og likestillingsdepartementet foreslo 10. april en hjemmel til å be om DNA-test før farskap erklæres for barn født i utlandet. Dette gjelder når DNA-test er nødvendig fordi barnet, moren eller den som vil erklære seg som far, ikke kan godtgjøre identiteten sin, eller det er grunn til å tro at det gis uriktige opplysninger om hvem som er far for å få norsk statsborgerskap til barnet. Forslaget medfører endringer i barneloven §§ 4 og 81 og statsborgerloven §§ 4 og 37.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo