To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 10-1. Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse etter innreise

Kravet i lovens § 56 første ledd om at førstegangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise, gjelder ikke for

a) en utlending som har kompetanse som faglært, jf. § 6-1 første ledd,

b) opphevet 15.01.2013

c) sesongarbeidstakere, jf. § 6-3,

d) en utlending som er ansatt i et internasjonalt selskap, jf. § 1-3 bokstav c.

e) ektefelle, samboer, barn eller adoptivbarn, som faller inn under lovens § 40 til § 42, eller lovens § 49 når referansepersonen er omfattet av forskriftens § 6-13 og er ansatt i internasjonalt selskap. For ektefelle og samboer er det et vilkår at grunnlaget for oppholdet ikke er et Schengenvisum etter lovens § 10 eller visum av humanitære grunner mv. etter lovens § 11, eller at grunnlaget for oppholdet er et tilsvarende visum utstedt av et annet Schengenland. Hvis søkeren er barn som nevnt i lovens § 42 annet ledd, må det legges fram dokumentasjon på at referansepersonen har del i foreldreansvaret. Dersom referansepersonen ikke har foreldreansvaret alene, må det foreligge samtykke fra den andre forelderen til søknaden om oppholdstillatelse for barnet,

f) forelder til norsk barn, jf. lovens § 44,

g) en utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen, jf. lovens § 109 og § 110,

h) en utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på fødselstidspunktet, jf. § 8-10,

i) en utlending som har vært fast ansatt i norsk rederi og faller inn under § 8-11. Det er et vilkår at vedkommende fratrer i riket eller reiser hit umiddelbart etter fratreden i utlandet,

j) en utlending som søker korttidsopphold etter lovens § 47 for å besøke barn i riket,

k) sjøfolk om bord på utenlandsk registrert skip som søker tillatelse etter § 6-6,

l) nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag i riket, jf. § 6-31 tredje ledd, og

m) en utlending som fyller vilkårene for kollektiv beskyttelse, jf. lovens § 34.

Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer og gjøre unntak fra kravet om at førstegangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise for søkere som nevnt i forskriftens § 6-19 til § 6-31, og for ektefelle, samboer og barn til slik søker.

Det er et vilkår for å ha rett til å fremme søknad fra riket etter første og annet ledd, at søkeren har lovlig opphold og at vedkommende ikke oppholder seg i riket i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad. Ektefelle, samboer, barn eller adoptivbarn som nevnt i første ledd bokstav e, og forelder til norsk barn som nevnt i bokstav f, kan likevel fremme søknad fra riket selv om vedkommende oppholder seg lovlig i riket i forbindelse med søknad om asyl. Vilkåret om lovlig opphold gjelder ikke for barn født i riket.

Selv om vilkårene for å fremme søknad fra riket etter første til tredje ledd ikke er oppfylt, skal myndighetene alltid av eget tiltak vurdere om det er sterke rimelighetsgrunner som tilsier at søknaden likevel bør tas til behandling, jf. lovens § 56 tredje ledd.

Når søkeren ikke fyller vilkårene for å søke fra riket, avslås søknaden på dette grunnlaget. Det samme gjelder når søkeren ikke fyller vilkårene for å reise inn i riket før oppholdstillatelse er gitt.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2010-001 Entry visa- Exemption from the requirement that a first-time residence permit must have been granted prior to entry- the Immigration Regulations Section 10-1 second paragraph, cf. Section 3-13 fourth paragraph(10/30/2015)
RS 2010-057 Circular on bank guarantees as a condition for being granted a visa, cf. the Immigration Act section 10, cf. the Immigration Regulations sections 3-6 and 3-7(5/21/2012)
RS 2010-082 Residence permits for Norec participants – Section 6-24 of the Immigration Regulations(1/31/2018)
RS 2010-120 Guidelines for preparing applications for family immigration – the Immigration Act chapter 6, cf. the Immigration Regulations chapter 10(5/21/2012)
RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-3 og 10-6, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendi...(4/20/2011)
RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19 og 10-21 sjette ledd(7/7/2011)
RS 2013-001 Entry visa for a foreign spouse/registered partner or joint children who wish family immigration(4/22/2013)
RS 2013-007 Utlendingsdirektoratets praktisering av bestemmelsene i utlendingsloven § 56 jf. utlendingsforskriften § 10-1 (2/8/2013)
RS 2016-003 The early employment scheme and other schemes for starting work before a permit has been granted(2/16/2018)
RS 2017-003 Residence permits for working holidays for nationals of Argentina, Australia, Japan(2/6/2018)
RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62(9/1/2017)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo