To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 10-10. Vilkår om at referansepersonen ikke må ha mottatt økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6

For en referanseperson som må oppfylle krav til framtidig inntekt etter § 10-8, er det er vilkår at vedkommende ikke har mottatt økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen de siste 12 måneder før tillatelse gis. Det gjøres unntak fra vilkåret dersom

a) stønaden er utbetalt i påvente av trygdeytelser som nevnt i § 10-8 eller bostøtte, eller

b) stønaden er utbetalt til utlending som har mottatt stønad etter introduksjonsloven.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo