To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 17-10. Behandlingsgebyr ved søknad om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse eller ved fornyelse av oppholdstillatelse

Ved registrering av søknad om oppholdstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse, betales et gebyr på 1 100 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier mv., jf. lovens § 23 – § 26, eller søknad om fornyelse av slik tillatelse, betales et gebyr på 5 400 kr, med unntak av søknad om eller fornyelse av oppholdstillatelse til studenter mv., jf. § 6-19, forskere med egne midler, jf. § 6-20, og au pair, jf. § 6-25, hvor det betales et gebyr på 5 300 kr. Ved søknad om eller fornyelse av gruppetillatelse, jf. § 6-7 og § 6-15, betales et gebyr på 5 400 kr pr. arbeidstaker. Ved førstegangs søknad om oppholdstillatelse til familiemedlem etter bestemmelsene i lovens kapittel 6, eller søknad om fornyelse av slik tillatelse som er fremsatt etter at tillatelsen er utløpt, betales et gebyr på 10 500 kr. Dersom søknad om fornyelse av tillatelse som nevnt i fjerde punktum er fremsatt før tillatelsen er utløpt, betales et gebyr på 2 600 kr. Ved søknad om permanent oppholdstillatelse betales et gebyr på 3 100 kr.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke

a) søknad som gjelder barn under 18 år,

b) søknad om beskyttelse eller fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget beskyttelse,

c) søknad som gjelder ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending tilknyttet diplomatiske eller lønte konsulære stasjoner (representasjoner) i riket, når slikt unntak følger av Norges folkerettslige forpliktelser. Unntaket gjelder også ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending som er hjelpepersonale ved slik stasjon,

d) søknad som er fremsatt i henhold til § 8-3 og § 8-4 om oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel,

e) søknad som gjelder oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter lovens § 53,

f) søknad om tillatelse til å ta arbeid under behandling av søknad om beskyttelse, jf. lovens § 94 og forskriftens § 17-26,

g) søknad om tillatelse til utlending som skal utføre arbeid i forbindelse med en krisesituasjon, jf. § 6-31, eller

h) søknad om tillatelse til utlending som har vernet mot utsendelse etter lovens § 73 som eneste oppholdsgrunnlag, jf. lovens § 74.

i) søknad som gjelder oppholdstillatelse etter kapittel 6 for å delta i Fulbright-programmet, og søknad fra familiemedlemmer som søker familiegjenforening med deltaker i dette programmet.

Utlendingsdirektoratet kan fastsette at det skal kreves gebyr for søknad om tillatelse til å ta arbeid i påvente av utreise, når søknaden fremsettes etter endelig avslag på søknad om beskyttelse.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo