To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 17-7a. Formålet med behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, herunder

a) regulere og kontrollere utlendingers innreise, utreise og opphold i riket

b) behandle saker om visum, oppholdstillatelse, beskyttelse, reisedokument, bortvisning og utvisning

c) tilbakekalle tillatelser

d) avklare utlendingens identitet og alder

e) alminnelig utlendingskontroll

f) utstede oppholdskort og andre oppholdsdokumenter, reisebevis, visum og grenseboerbevis

g) gi tilbud om innkvartering til asylsøkere

h) tildele økonomiske ytelser til beboere i mottak

i) tilrettelegge for utlendinger med oppfølgingsbehov under saksbehandlingen og i mottak

j) behandle klager på vedtak

k) søksmål mot staten om lovmessigheten av vedtak

l) iverksette vedtak

m) behandle saker om retur, herunder assistert retur

n) kontrollere og verifisere opplysninger

o) rapportere om saksbehandlingen etter pålegg fra overordnet myndighet.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo