To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 17-7g. Skattemyndighetene

Skattemyndighetene skal etter anmodning fra politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, uten hinder av taushetsplikt i skatteforvaltningsloven § 3-1, gi opplysninger om utlendingens inntekt og formue i sak om

a) opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3,

b) familieinnvandring etter lovens kapittel 6,

c) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

d) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,

e) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, og

f) sak om oppholdsrett etter lovens kapittel 13.

Første ledd bokstav b til f gjelder tilsvarende for opplysninger om referanseperson i sak om familieinnvandring.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo