To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 20-10B. Særregler om kravet til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge

Dersom referansepersonen har oppholds- eller arbeidstillatelse etter utlendingsloven 1988, gjelder kravet om fire års arbeid eller utdanning i utlendingsloven 2008 § 40a, jf. § 40 annet ledd, § 41 annet ledd og § 48 første ledd, og forskriftens § 9-1, tilsvarende når referansepersonen har

a) asyl, jf. utlendingsloven 1988 § 17 og § 18,

b) oppholds- eller arbeidstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. utlendingsloven 1988 § 22 fjerde ledd,

c) kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, jf. utlendingsloven 1988 § 8a,

d) oppholds- eller arbeidstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket, jf. utlendingsloven 1988 § 8 annet ledd,

e) oppholds- eller arbeidstillatelse som familiemedlem, jf. utlendingsloven 1988 § 9, eller

f) bosettingstillatelse på grunnlag av tillatelsene nevnt i bokstav a til e, jf. utlendingsloven 1988 § 12.

Fireårskravet etter utlendingsloven 2008 § 40a, jf. § 40 annet ledd, § 41 annet ledd og § 48 første ledd, og forskriftens § 9-1, gjelder ikke for søknader som er fremsatt før lovens ikrafttredelse.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo