To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 20-18. Unntak for sjøfolk

Utenlandske sjøfolk på utenlandsk registrert skip som frakter gods eller passasjerer mellom norske havner, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse, jf. lovens § 55, fram til 1. mai 2010.

Bestemmelsene om sjøfolk i § 1-3 første ledd bokstav c, § 3-13 annet ledd annet punktum, § 6-6, § 10-1 første ledd bokstav k, § 10-2 fjerde ledd tredje punktum, § 10-3 annet ledd tredje punktum, § 10-3 tredje ledd tredje punktum, § 10-4 første ledd annet punktum og § 10-4 tredje ledd tredje punktum, gjelder med virkning fra 1. mai 2010.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo