To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser (§§ 1 - 7)
 • RegulationAttatchment § 1. Lovens formål

  Loven skal gi grunnlag for regulering av og kon­troll med inn- og utreise, og utlendingers opphold i ri­ket, i samsvar med norsk innvandringspolitikk og in­ternasjonale forpliktelser.

  Loven skal legge til rette for lovlig bevegelse over landegrensene, og ivareta rettssikkerheten til ut­lendinger som reiser inn i eller ut av riket, som opp­holder seg her, eller som søker en tillatelse etter lo­ven.

  Loven skal gi grunnlag for vern for utlendinger som har krav på beskyttelse etter alminnelig folkerett eller internasjonale avtaler som Norge er bundet av.

 • RegulationAttatchment § 2. Lovens saklige virkeområde

  Loven gjelder utlendingers adgang til riket og de­res opphold her. Også norske statsborgere og juridis­ke personer kan pålegges plikter etter loven.

 • RegulationAttatchment § 3. Lovens forhold til internasjonale regler

  Loven skal anvendes i samsvar med internasjo­nale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling.

 • RegulationAttatchment § 4. Utlendingers rettsstilling

  Dersom ikke annet følger av gjeldende rettsreg­ler, har utlendinger under sitt lovlige opphold i riket samme rettigheter og plikter som norske statsborge­re.

 • RegulationAttatchment § 5. Nærmere om hvem loven gjelder for

  Med utlending forstås i denne loven enhver som ikke er norsk statsborger.

  Nordiske borgere er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse for å ta opphold eller arbeid i riket, jf. § 55 første ledd. Kongen kan også fastsette unntak i forskrift for andre utlendinger.

  For utlendinger tilknyttet diplomatiske eller løn­nede konsulære representasjoner i riket, deres ekte­feller eller samboere og forsørgede barn, bestemmer Kongen hvilke av lovens regler som skal gjelde. Kongen kan gi særlig forskrift for denne gruppen. Det samme gjelder ansatte i mellomstatlige organisa­sjoner, oppdragstakere for mellomstatlige organisa­sjoner eller konvensjonsorganer og personlig ansatte hos utenlandske representanter.

  For utlendinger som skal ha opphold i riket i for­bindelse med gjennomføring av en avtale om mel­lomstatlig samarbeid som Norge er bundet av, gjel­der bestemmelsene om innreisekontroll, reisedoku­ment, visum og oppholdstillatelse med de unntak som følger av avtalen.

 • RegulationAttatchment § 6. Lovens stedlige virkeområde

  Loven gjelder for riket, herunder for innretninger og anlegg som nyttes på eller er tilknyttet den norske delen av kontinentalsokkelen.

  Kongen kan i forskrift fravike lovens regler for innretninger og anlegg som nevnt i første ledd, samt gi forskrift om pass- og grensekontroll ved reise mel­lom disse og norsk landterritorium.

  Loven gjelder også for Jan Mayen. Kongen kan gi forskrift om utlendingers adgang til Jan Mayen som fraviker lovens regler.

  Loven gjelder ikke for Svalbard. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard.

  Loven gjelder ikke for norske skip i utenriksfart. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om når lo­ven eller regler gitt i medhold av loven får anvendel­se for norske skip i utenriksfart som anløper norsk havn.

 • RegulationAttatchment § 7. Opphevet 01.01.2014 ved LOV-2013-06-21-92

Related documents

Andre forskrifter

Bilaterale avtaler

1917-08-30 Fritagelse for pastvang for norske og svenske undersaatter i grænsedistrikterne.(4/24/2005)
1983-01-04 Avtale om visse Norsk/Finske grensespørsmål(4/18/2006)
1992-04-30 Avtale mellom Norge og Storbritannia om adgang for utsendte diplomaters familiemedlemmer til å inneha lønnet arbeid (engelsk)(5/21/2012)
1997-01-14 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Estonia on Readmission of Persons(5/21/2012)
1997-05-15 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Republic of Latvia on readmission of Persons (9/3/2012)
1998-12-16 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Bulgaria on readmissions of persons(5/21/2012)
1999-10-22 Agreement on maritime transport between the Government of the kingdom of Norway And the Government of the republic of the Philippines(5/21/2012)
2000-03-06 Avtale mellom Norge og Sri Lanka om retur av srilankiske borgere som er nektet opphold i Norge (engelsk)(5/21/2012)
2001-04-23 Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Australia relating to Working Holiday(5/21/2012)
2002-07-17 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Romania regarding readmission of own citizens and aliens(5/21/2012)
2005-01-24 Agreement between Norway and Croatia on readmission of persons whose entry and/ or stay is illegal(5/21/2012)
2005-02-15 Agreement between Norway and the Slovak Republic on the readmission of persons(5/21/2012)
2005-03-31 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Moldovas regjering om tilbaketaking av egne borgere og tredjelandsborgere(3/2/2007)
2005-06-16 Agreement between Norway and Switzerland on readmission of persons with unauthorised stays(5/21/2012)
2005-12-06 Agreement on the establishment of a Norwegian-Pakistani advisory board on matters relating to marriage, family and children arising out of migration between the two states(5/21/2012)
2006-10-30 Omforent memorandum mellom Canadas regjering og Norges regjering om ungdomsutveksling(10/31/2006)
2007-06-08 Agreement between Norway and Russia on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of Norway and Russia(5/21/2012)
2007-06-08 Agreement between Norway and Russia on readmission(8/16/2012)
2008-07-22 Agreement between Norway and Bosnia and Herzegovina on the facilitation of the issuance of visas(5/21/2012)
2008-07-28 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas(8/31/2012)
2008-09-12 Agreement between Norway and Albania on the facilitation of the issuance of visas(5/21/2012)
2008-09-12 Agreement between Norway and Albania on the readmission of persons residing without authorisation(8/16/2012)
2009-12-16 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Montenegro on the facilitation of the issuance of visas (5/21/2012)
2009-12-16 Agreement between Norway and Montenegro on the readmission of persons without permission to stay(8/16/2012)
2010-06-26 Agreement between Norway and Armenia on the readmission of persons without permission to stay(5/21/2012)
2011-01-01 Avtale mellom Republikken Kosovos regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(12/15/2010)
2015-09-04 Avtale mellom Kongeriket Norge og Georgia om lettelser i utstedelsen av visa(12/3/2015)

Departementenes rundskriv og instrukser

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

1948-12-09 Konvensjon om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord(4/5/2006)
1948-12-10 Universal Declaration of Human Rights(5/21/2012)
1950-11-04 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol Nos. 11 and 14, supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13(5/21/2012)
1951-07-28 Convention relating to the Status of Refugees(5/21/2012)
1954-09-28 Convention relating to the Status of Stateless Persons(5/21/2012)
1957-07-12 Overenskomst mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om opphevelse av passkontrollen ved de internordiske grenser av 12. juli 1957, med endringer ved overenskomst av 27. juli 1979.(4/24/2005)
1957-11-23 Agreement Relating to Refugee Seamen(5/21/2012)
1957-12-13 European Convention on Extradition(5/21/2012)
1958-05-13 Seafarers' Identity Documents Convention(5/21/2012)
1959-04-20 European Agreement on the abolition of visas for Refugees(5/21/2012)
1963-09-14 Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft(5/21/2012)
1966-03-07 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination(5/21/2012)
1966-12-16 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(9/18/2012)
1967-04-24 European convention on the adoption of children(5/21/2012)
1969-11-24 European agreement on au pair placement(5/21/2012)
1977-01-27 European Convention on the Suppression of Terrorism (5/21/2012)
1979-12-18 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(5/21/2012)
1987-11-26 European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment(5/21/2012)
1989-11-20 Convention on the Rights of the Child(5/21/2012)
1998-07-17 Rome statute of the international criminal court(5/21/2012)

Sentrale lover og forskrifter

§ 1-1. Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold § 1-1 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold(12/12/2009)
§ 1-10. Flyttbare innretninger § 1-10 Flyttbare innretninger(12/22/2009)
§ 1-11. Faste innretninger § 1-11 Faste innretninger(12/12/2009)
§ 1-12. Pass- og grensekontroll på flyttbare eller faste innretninger § 1-12 Pass- og grensekontroll på flyttbare eller faste innretninger(12/12/2009)
§ 1-13. Inn- og utreise mellom innretning eller anlegg på kontinentalsokkelen og norsk landterritorium § 1-13 Inn- og utreise mellom innretning eller anlegg på kontinentalsokkelen og norsk landterritorium(12/12/2009)
§ 1-14. Lovens og forskriftens anvendelse på Jan Mayen § 1-14 Lovens og forskriftens anvendelse på Jan Mayen(12/12/2009)
§ 1-15. Kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard § 1-15 Kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard(2/7/2011)
§ 1-16. Lovens anvendelse for norske skip i utenriksfart som anløper norsk havn  § 1-16 Lovens anvendelse for norske skip i utenriksfart som anløper norsk havn (2/17/2010)
§ 1-1A. Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse § 1-1A Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse(6/1/2011)
§ 1-3. Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlendinger som har adgang til å arbeide fram til søknaden er behandlet § 1-3 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlendinger som har adgang til å arbeide fram til søknaden er behandlet(12/12/2009)
§ 1-4. Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for diplomater mv § 1-4 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for diplomater mv(12/12/2009)
§ 1-5. Opphold for ektefelle eller samboer og barn av diplomater mv § 1-5 Opphold for ektefelle eller samboer og barn av diplomater mv(1/11/2012)
§ 1-5A. Oppholdskort for personell ved utenlandsk representasjon i Norge (12/9/2013)
§ 1-6. Særregler om grensepassering og grensekontroll § 1-6 Særregler om grensepassering og grensekontroll(12/12/2009)
§ 1-7. Unntak fra kravet til pass i lovens § 8 § 1-7 Unntak fra kravet til pass i lovens § 8(12/12/2009)
§ 1-8. Særregler om visum § 1-8 Særregler om visum(12/12/2009)
§ 1-9. Særregler om bortvisning og utvisning § 1-9 Særregler om bortvisning og utvisning(5/20/2010)
Kapittel 1. Lovens og forskriftens virkeområde mv (11/27/2009)

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo